Odpłatne doskonalenie zawodowe zwolnione z VAT

19.02.2013

Adwokat, który płaci za szkolenie w ramach obowiązku doskonalenia zawodowego, nie poniesie kosztów podatku VAT.

Sprawa zaczęła się od wniosku o interpretację, wniesionego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Białymstoku i odnoszącego się do kwestii objęcia szkoleń zawodowych opodatkowaniem VAT. Adekwatna sytuacja dotyczy również doskonalenia zawodowego adwokatów.

Praktykanci obu wspomnianych zawodów są zobowiązani odpowiednią ustawą do stałego doskonalenia zawodowego. Szkolenia zawodowe są często finansowane całkowicie lub częściowo przez uczestników. Wątpliwość dotyczy problemu czy odpłatne usługi szkoleniowe w ramach kształcenia zawodowego są zwolnione z VAT. Wnioskodawca twierdzi, że tak; ale fiskus przedstawia odmienne zdanie.

Od podatku VAT zwolnione są usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty oraz przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk i jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym (art. 26 ustawy o podatku VAT). Oprócz tego zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach (art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT). Według fiskusa, formy oraz zasady świadczeń, będących przedmiotem sporu, nie wynikają z odrębnych przepisów, uznając, że uchwały organów samorządowych nie są normami powszechnie obowiązującego prawa.

Ostatecznie sprawę wygrał wnioskodawca. Z izbą radcowską zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, a następnie – Naczelny Sąd Administracyjny. Ten ostatni zauważył, że art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT wprowadził warunek zwolnienia, który nie obowiązuje w prawie UE. W dyrektywie 112, która dotyczy podmiotów prawa publicznego, nie ma mowy o usługach szkoleniowych prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Wynika z tego, że art. 132 ust 1 lit. i dyrektywy 112 został błędnie włączony do ustawy o podatku VAT.

Wyrok NSA jest prawomocny.

Tagi: sąd, UE, szkolenia

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email