Nowe przepisy poa

28.08.2013

23 sierpnia br. zmieniły się przepisy ustawy prawa o adwokaturze.


Zmianie uległy przepisy w zakresie:
  1. zastępowania adwokata przed sądami, organami ścigania, organami państwowymi, samorządowymi i innymi instytucjami:
aplikant adwokacki może zastępować adwokata przed sądami, z wyjątkiem Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu – już po sześciu miesiącach aplikacji adwokackiej, czyli od 1 lipca roku, w którym rozpoczął aplikacje adwokacką. A zatem również przed sądami okręgowymi i sądami apelacyjnymi, analogicznie też prokuraturami.
  1. statusu aplikanta po odbyciu aplikacji:
przez okres roku od daty zakończenia aplikacji wskazanej  w zaświadczeniu o odbyciu aplikacji adwokackiej aplikant adwokacki może zastępować adwokata, w zakresie, o którym mowa w ust. 1.
  1. podpisywania pism procesowych z  wyraźnego upoważnienia adwokata:
aplikant adwokacki może sporządzać i podpisywać pisma procesowe związane z występowaniem adwokata przed sądami, organami ścigania i organami państwowymi, samorządowymi i innymi instytucjami z wyraźnego upoważnienia adwokata, z wyłączeniem apelacji, skargi kasacyjnej i skargi konstytucyjnej.


Zakres, tryb i sposób przeprowadzania egzaminu adwokackiego w latach 2014 i 2015 odbywa się na podstawie ustawy zmienianej z tym, że egzaminy nie będą obejmowały zadania polegającego na rozwiązaniu testu. A zatem w latach 2014-2015, pierwszego dnia aplikanci piszą egzamin z prawa karnego, drugiego dnia – z prawa cywilnego, a trzeciego dnia – z prawa gospodarczego i administracyjnego.


Ważne jest, aby upoważnienie do sporządzania i podpisywania pisma procesowego zostało zapisane w samym piśmie przy składanym przez aplikanta podpisie poprzedzonym słowami <z upoważnienia adwokata>.


Adw. Małgorzata Gruszecka

Członek Prezydium NRA

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U z dnia 23lipca poz.829)

Tagi: aplikacja, prawo o adwokaturze

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email