Niezależność sądownictwa gwarancją praw i wolności jednostki

26.11.2015

"Niezależność sądownictwa gwarancją praw i wolności jednostki" to temat konferencji, która odbyła się 24 listopada w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa. W konferencji wzięli udział m.in. adw. Maciej Gutowski, dziekan izby poznańskiej oraz adw. Tomasz Wardyński. 

Honorowy patronat nad konferencją objęła prof. Małgorzata Gersdorf, I Prezes Sądu Najwyższego. Organiuzacją zajęli się: Krajowa Rada Sądownictwa, Rzecznik Praw Obywatelskich i Stowarzyszenie Sędziów THEMIS.

Uczestnicy rozważali relacje między władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, biorąc pod uwagę, że równowaga i niezależność władz w jej trójpodziale nie dla wszystkich znaczy to samo. Politycy niechętnie patrzą na władzę sądowniczą jako na władzę niezależną i rządzącą się odrębnymi prawami, co gwarantuje Konstytucja RP. Dla realizacji państwa prawa, gwarancji praw i wolności jednostki zasada odrębności władzy sądowniczej musi pozostać nienaruszona.

Swój komentarz wygłosił m.in. adw. Tomasz Wardyński. "Nie istnieje na świecie żadne państwo, w którym władza wykonawcza nie usiłowałaby wywierać negatywnego wpływu na sądownictwo. Skuteczność takich działań zależy jednak od kultury prawnej danego środowiska" - powiedział. Jego zdaniem, szczególną rolę w przeciwdziałaniu erozji zaufania społecznego do wymiaru sprawiedliwości mogą i powinni odgrywać rzecznicy prasowi sądów. To oni powinni wyręczać media w informowaniu społeczności o zasadach funkcjonowania państwa prawa i motywach ferowanych wyroków. - Wszelkie kłopoty organizacyjne będące bolączką sądów, a mające wpływ na sposób postrzegania sądownictwa przez opinię publiczną, można rozwiązywać, czerpiąc inspirację z rozwiązań przyjmowanych w innych państwach europejskich - zaznaczył.

(czytaj całe wystąpienie adw. Wardyńskiego)

Tagi: konferencja, KRS

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email