Komisja senacka uwzględniła uwagi NRA do projektu ustawy Ppsa

18.03.2015

Połączone posiedzenie komisji senackich: Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji odbyło się 18 marca br., rozpatrywano projekt ustawy o zmianie ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (druk senacki nr 833). 

Dzisiejsze posiedzenie było kontynuacją prac z 11 marca, wówczas adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, przedstawił propozycje zmian do projektu ustawy. W dzisiejszym posiedzeniu udział wzięli adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA i adw. Ziemisław Gintowt, doradca prezesa NRA.

Przedmiotem obrad było rozpoznanie szeregu pisemnych poprawek do uchwalonego przez Sejm projektu ustawy, w tym poprawek zgłoszonych przez Naczelną Radę Adwokacką (czytaj treść poprawek NRA). Z zadowoleniem należy przyjąć wynik prac Komisji (czytaj druk senacki nr 833a), uwzględniający znaczną część postulatów NRA. Z punktu widzenia wykonywania zawodu adwokata, za najważniejsze uznać należy: zmianę sposobu wysyłania pism procesowych między profesjonalnymi pełnomocnikami. Komisje słusznie stanęły na stanowisku, że wystarczające będzie zawarcie w piśmie oświadczenia o doręczeniu odpisu pisma pełnomocnikowi drugiej strony (odstąpiono od zasady, że do pisma dołącza się dowód nadania listu poleconego).

Ponadto zmieniono zapisy ustawy dotyczące sposobu postępowania pełnomocnika z urzędu, gdy nie stwierdza on podstaw do sporządzenia skargi kasacyjnej. Pełnomocnik z urzędu będzie składał opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej do właściwej rady adwokackiej, a nie – jak przyjął Sejm - do sądu. To organy izb adwokackich, a nie sądy administracyjne sprawować będą kontrolę nad poprawnością pracy pełnomocnika z urzędu. W końcu wykreślono zapis upoważniający sąd do obniżania wynagrodzenie pełnomocnika z urzędu poniżej stawek minimalnych.  Należy wyrazić nadzieję, że Senat i Sejm poprą te słuszne zmiany.

Tagi: legislacja, NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email