Aplikacje Prawnicze. Teraźniejszość i przyszłość.

18.02.2013

Jaki jest kształt poszczególnych aplikacji prawniczych, z jakimi problemami zmagają się organizatorzy aplikacji i jakie są prognozy na przyszłość przeczytamy w najnowszej pozycji wydawniczej – Aplikacje Prawnicze. Teraźniejszość i przyszłość, pod redakcją Dariusza Kali.

O aplikacjach prawniczych wypowiadają się zarówno wykładowcy, przedstawiciele samorządów prawniczych, jak też sami aplikanci.

Na temat aplikacji adwokackiej pisze adw. dr Monika Strus-Wołos, członek Prezydium NRA. Autorka przekonuje, że dostęp do aplikacji jest otwarty i jedyną barierą jest wiedza na odpowiednim poziomie. Jej zdaniem aplikacja, oparta na modelu mistrz-uczeń jest fundamentem kształcenia przyszłych adwokatów i tylko w ten sposób można należycie przygotować młodzież do wykonywania zawodu. Adw. Strus-Wołos przypomina, że aplikacja nie ma na celu powtórki nauki teorii. Wiedzę tę absolwent prawa winien wynieść ze studiów prawniczych. Dodaje, że model aplikacji nie sprowadza się do wykonywania poleceń patrona czy dziekana. Aplikanci są partnerami w rozmowach i czynnie włączani są w pracę samorządu. Zaznacza też, że wyzwaniem dla samorządu jest duża liczba aplikantów. Pani Mecenas z niepokojem patrzy na przyszłość aplikacji. Pisze o bałaganie legislacyjnym, niekontrolowanej konkurencyjności, która obniża jakość usług prawniczych. Wspomniane są tu przykłady takie jak ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, według której pomoc prawną może świadczyć każdy, czy też nieuregulowane zasady  działania kancelarii odszkodowawczych. Przy tej szerokiej konkurencyjności ciągle powtarzane są pomysły dalszego skracania aplikacji. Członek Prezydium NRA podkreśla, że aplikacje prokuratorskie i sądowe są dużo dłuższe i nikt nie myśli o ich skracaniu. Przypomina też, jak istotna była część ustna podczas egzaminu zawodowego, zlikwidowanego kilka lat temu, o powrót której postuluje samorząd adwokacki.

Punkt widzenia aplikanta adwokackiego przedstawiają apl. adw. Wojciech Mazur i apl. adw. Sławomir Szymański. Aplikanci również podkreślają zbyt dużą liczbę osób w grupach szkoleniowych, co powoduje utrudnienia w sprawnym szkoleniu. Przy takiej masowości skomplikowana jest też relacja z patronem, który ma coraz więcej aplikantów pod swoją opieką. Młodzi członkowie palestry widzą też problem w przygotowywaniu do zawodu już na etapie kształcenia akademickiego, gdzie przykłada się zbyt dużo wagi do przedmiotów historycznych i teoretycznych zamiast do dogmatycznych. Ubolewają, że nie na wszystkich uczelniach obowiązkowa jest praktyka zawodowa, która daje możliwość weryfikacji planów zawodowych, a także pomaga w zorientowaniu się jak funkcjonują sądy czy też kancelarie prawne. Panowie w sposób szczegółowy opisują kolejne etapy szkolenia aplikanckiego. Przyszłość aplikacji widzą w rozwoju metody kształcenia z wykorzystaniem nowych technologii i cyfryzacji. Wirtualne prezentacje, e-learning, szkolenia on-line czy wykorzystanie elektronicznych źródeł informacji to, według autorów tekstu, ciekawe i warte wykorzystania formy kształcenia przyszłych aplikantów.

W książce przeczytamy też na temat aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej, o których piszą SSA w Katowicach Rafał Dzyr, zastępca dyrektora KSSiP, SSO w Bydgoszczy Włodzimierz Hill, apl. sędziowski Adam Jaworski i apl. prok. Katarzyna Kwiecińska. O aplikacji radcowskiej pisze r.pr. Dariusz Sałajewski, wiceprezes KKRP i apl. radcowski Michał Piotr Ziemiak, zaś o aplikacji notarialnej – apl. not. Marcin Biernacki. Z kolei o zasadach kształcenia studentów prawa swoje uwagi prezentuje prof. Danuta Janicka, prorektor ds. kształcenia UMK.

Praca powstała pod redakcją Dariusza Kali, SSA w Gdańsku, adiunkta w Katedrze Postępowania Karnego UMK i wykładowcy KSSiP. Jak czytamy we wstępie, książka ma na celu poszerzyć wiedzę na temat modelu kształcenia prawniczego w Polsce, w szczególności w jego formule aplikacyjnej. Ma być również zachętą dla osób decydujących o kształcie edukacji prawniczej do podjęcia prac nad określonymi modyfikacjami.

Publikację wydało Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa oraz Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „Dom Organizatora”.

Tagi: aplikacja, publikacja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email