Alert: ważne zmiany w prawie ubezpieczeń społecznych

12.09.2014

Od marca br. trwają prace parlamentarne nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Były one przedmiotem dyskusji publicznej w kontekście tzw „umów śmieciowych”. Proponowana nowelizacja będzie miała istotny wpływ na funkcjonowanie rynku pracy.

Projekt (załączony poniżej) dotyczy rozszerzenia kręgu podmiotów podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym o osoby będące członkami rad nadzorczych, jak i wprowadzenia zasady kumulacji tytułów do ubezpieczeń społecznych.

W uzasadnieniu projektu czytamy, że nowelizacja zmierza do rozszerzenia określonego w nim kręgu podmiotów, podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym o osoby będące członkami rad nadzorczych albowiem w związku z rozwojem rynku kapitałowego stale rośnie grupa osób, które czerpią środki utrzymania z działalności o charakterze osobistym, polegającej na nadzorowaniu działalności różnych podmiotów i instytucji.

Nadto, zgodnie z uzasadnieniem, uwzględniając zarówno interes ubezpieczonego, jak i płatnika składek oraz aktualną sytuację gospodarczą, projektodawca uznał za celowe zrównanie wykonywania umowy zlecenia z innymi tytułami, których posiadanie powoduje sumowanie podstaw wymiaru składek do kwoty co najmniej minimalnego wynagrodzenia.

Oznacza to wprowadzenie zasady kumulowania tytułów do ubezpieczeń do składek jak z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

opracowała adw. Joanna Jasiewicz 

 

Zobacz projekt ustawy

Tagi: praca, prawo

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email