Alert prawa pracy: "turystyka socjalna"

13.11.2014

W dniu 11 listopada 2014 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, iż obywatele Unii, którzy nie prowadzą działalności zarobkowej i przebywają na terytorium innego państwa członkowskiego tylko by korzystać ze świadczeń socjalnych mogą zostać wyłączeni z możliwości korzystania z niektórych świadczeń nieskładkowych. Sprawa dotyczyła Elisabety Dano i Florin Dano (sprawa C-333/13).

W opinii Rzecznika Generalnego Melchiora Watheleta z dnia 20 maja 2014 czytamy, iż wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym podnosi zasadniczo kwestię, czy państwo członkowskie może wyłączyć z możliwości korzystania ze specjalnych nieskładkowych świadczeń w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (2), zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 988/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r.(3) (zwanego dalej „rozporządzeniem nr 883/4004”), będących w niedostatku obywateli innych państw członkowskich w celu zapobieżenia, aby świadczenia te stanowiły nieracjonalne obciążenie dla tego państwa, nawet jeśli mogłyby być one przyznane obywatelom danego państwa znajdującym się w tej samej sytuacji. Trybunał odpowiedział twierdząco na zadanie pytanie.

W załączeniu link do informacji o orzeczeniu (wersja francuska) oraz opinia Rzecznika Generalnego (wersja polska).

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-11/cp140146fr.pdf

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d5f7c7ff7519fa452490d2b38217401eb2.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuObNf0?text=&docid=152523&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=488656

Opracowała: adw. Joanna Jasiewicz

Tagi: UE, praca

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email