Alert: istotne zmiany w prawie pracy

09.09.2014

Kolejne planowane istotne zmiany w prawie pracy są przedmiotem publicznej dyskusji. Są one związane ze zmianą ustawy o związkach zawodowych (prace w toku), a konkretnie z poszerzeniem katalogu osób, które mogą skorzystać z prawa koalicji w związku zawodowym, a w konsekwencji korzystać z ochrony związkowej. Dotyczy to osób świadczących pracę (w szerokim rozumieniu tego słowa) na postawie umów cywilnoprawnych oraz samozatrudnionych.

Obecne brzmienie ustawy o związkach zawodowych przewiduje, że prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych mają pracownicy bez względu na podstawę stosunku pracy, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, jeżeli nie są pracodawcami.

Owa planowana zmiana jest wynikiem skargi do Międzynarodowej Organizacji Pracy złożonej przez Komisję Krajową NSZZ Solidarność w lipcu 2011 roku (skarga nr 2888) a rozstrzygniętej w 2012 roku i opisanej we Wnioskach i zaleceniach Komitetu Wolności Związkowej (Raport MOP z 313 sesji) w marcu 2012 roku.

Pobrany tekst Wniosków i Zaleceń ze strony NSZZ Solidarność znajduje się tutaj:  (zobacz dokument)

W praktyce gospodarczej, zmiana przepisów ustawy o związkach zawodowych może mieć znaczący wpływ na wysokość uzwiązkowienia u pracodawców jak i stanowić wyzwanie w procesie negocjacji warunków pracy i płacy czy też sporach zbiorowych.

Kolejnym wyzwaniem dla partnerów społecznych, o czym dyskutuje się pośród przedstawicieli doktryny, będzie kwestia definicji pracodawcy (zwłaszcza w kontekście koncepcji tzw. pracodawcy rzeczywistego) w ramach sporów zbiorowych czy też analizy uprawnień związków zawodowych do wszczynania sporów zbiorowych (kwestia reprezentatywności).

opracowała adw. Joanna Jasiewicz 

Tagi: praca

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email