Adwokatura w pełni odpowiedzialna za dyscyplinowanie swoich członków

19.02.2013

Ostrzeżenia za uchybienia, które samorząd adwokacki wydaje swoim członkom, nie podlegają kontroli sądu administracyjnego.

Zgodnie z art. 48. ust. 3 ustawy Prawo o adwokaturze, dziekan może udzielić adwokatowi lub aplikantowi adwokackiemu ostrzeżenia za dopuszczenie się uchybienia mniejszej wagi, a jego decyzja podlega zaskarżeniu do okręgowej rady adwokackiej.

W postanowieniu z 11 grudnia 2012 r. (sygn. akt II GSK 1525/12), Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że w rozumieniu przepisów kpa, taka decyzja dziekana ORA nie jest decyzją administracyjną i nie dotyczy sprawy z zakresu administracji publicznej, przez co nie może być zaskarżona do sądu administracyjnego.

Postanowienie zostało wydane w związku ze sprawą adwokata, który został ostrzeżony na skutek dopuszczenia się przewinienia dyscyplinarnego. Adwokat wniósł skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego, który następnie ją odrzucił. WSA uznał, że uchwała ORA rozpatrująca środek zaskarżenia od decyzji dziekana nie podlega właściwości sądu administracyjnego.

NSA, w odpowiedzi na zaskarżenie postanowienia WSA, potwierdził, że uchwała Okręgowej Rady Adwokackiej rozpatrująca środek zaskarżenia od decyzji dziekana ORA pozostaje poza wskazanym w art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 270; dalej zwanej "p.p.s.a.") zakresem kognicji sądu administracyjnego. – Nie jest ona bowiem zewnętrznym i władczym rozstrzygnięciem indywidualnym, lecz ma charakter wyłącznie wewnętrzny, stanowi typowy przykład aktu zakładowego, podjętego w ramach władztwa zakładowego łączącego adwokata z organami samorządu zawodowego. – czytamy w uzasadnieniu do postanowienia.

Zatem zgodnie z orzeczeniem NSA, od uchwały ORA wydanej jako odpowiedź na zaskarżenie decyzji dziekana, nie przysługuje środek odwoławczy. Skarżący co prawda, może odwołać się do prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej (art. 46 ust.1 Prawa o adwokaturze), ale tylko w przypadku, gdy uchwała ORA została podjęta w pierwszej instancji.

Postępowanie dyscyplinarne wobec adwokata może zostać wszczęte dopiero w przypadku poważniejszych zarzutów, ale nawet wtedy, sądowa kontrola nad orzeczeniami jest powierzona Sądowi Najwyższemu – nie zaś administracyjnemu.

Tagi: sąd, dyscyplinarny, szkolenia

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email