KONTAKT

 

Naczelna Rada Adwokacka

ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa

NIP 526-00-34-369

Biuro Naczelnej Rady Adwokackiej:

(otwarte od poniedziałku do piątku)

e-mail: nra@nra.pl

Dyrektor:
Łukasz Tkacz

Sekretariat:
Anna Szlompek
tel. 22 505 25 01
e-mail: sekretariat@nra.pl

Kancelaria:

Maria Aniszewska
Elżbieta Kwiek
tel. 22 505 25 02

faks 22 505 25 08
e-mail: kancelaria@nra.pl

Biuro prasowe:

Joanna Sędek – szefowa biura prasowego NRA
tel. 22 505 25 23; 663 223 099
e-mail: biuro.prasowe@nra.pl

Izabela Matjasik
tel. 22 505 25 27; 885 62 61 60
e-mail: press@nra.pl

Dział skarg:

Jan Dobkowski
tel. 22 505 25 04
e-mail: skargi@nra.pl

Dział osobowy:

Joanna Stachniak
tel. 22 505 25 06
e-mail: osobowy@nra.pl
Dorota Romanowska
tel. 22 505 25 12
e-mail: dzial.osobowy@nra.pl

Dział zagraniczny:

Anna Paciorek
tel. 22 505 25 36
e-mail: info@nra.pl

Dział baz danych:

Agnieszka Jabłońska
tel. 22 505 25 26
e-mail: bazy@nra.pl

Księgowość:

Halina Bieńkowska – główna księgowa
Martyna Górnik: finanse@nra.pl
Aleksandra Dybowska: place@nra.pl
tel. 22 505 25 05
e-mail: ksiegowosc@nra.pl

Redakcja Palestry

e-mail: redakcja@palestra.pl

Redaktor Naczelny:
Adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski

Redakcja:
Klaudiusz Kaleta - sekretarz redakcji
Anna Grabowska

tel. 22 505 25 34
e-mail: redakcja@palestra.pl

Ośrodek Badawczy Adwokatury
im. adw. Witolda Bayera

Prezes OBA:
Adw. Andrzej Zwara

Sekretariat i biblioteka OBA:

Iwona Bulikowska
tel. 22 621 44 12
e-mail: oba@nra.pl

 

Imię i Nazwisko: *
E-mail: *
Temat:
Treść wiadomości
* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Naczelna Rada Adwokacka, ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa. czytaj więcej
W Naczelnej Radzie Adwokackiej został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: IOD@nra.pl lub Naczelna Rada Adwokacka, ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych są zewnętrzne spółki udzielające wsparcia administratorowi na zasadzie zleconych usług, z którymi zostały zwarte odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych. Informujemy, że podane przez Pana/Panią dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych / RODO), dla celów bezpośredniej komunikacji, co stanowi jednocześnie prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzanie nie dłużej, niż jest to konieczne do odpowiedzi na zadane pytanie, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych w przypadku, gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne; prawo żądania usunięcia danych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych; prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że dane osobowe dotycząca Pana/Pani osoby są przetwarzane niezgodnie z RODO. Przetwarzamy dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. W tej sytuacji, przysługuje Panu/ Pani sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Pana/Pani danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/ Pana szczególną sytuacją. W związku ze złożonym sprzeciwem, nie wolno nam już przetwarzać danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Informujemy, że decyzje dotyczące Pana/Pani osoby nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Pana/Pani dane nie będą profilowane. ukryj informację

Fundacja Adwokatury Polskiej

Zarząd Fundacji:
Adw. Jakub Jacyna, Prezes Zarządu
Adw. dr hab. Zbigniew Banaszczyk
Adw. dr Marek Niedużak
Adw. Anisa Gnacikowska

tel. 22 621 44 12
e-mail: oba@nra.pl
www.fap.org.pl

Stały Sąd Polubowny Adwokatury Polskiej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej

Kontakt w biurze NRA: Maria Aniszewska

tel. 22 505 25 02

e-mail: sadpolubowny@adwokatura.pl

Centrum Mediacji

Prezes:
Adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka

Sekretarz:

Anna Luba-Kozłowska

tel. 514 579 005

tel. 22 505 25 20
e-mail: centrum.mediacji@adwokatura.pl
centrummediacji.nra.pl

Muzeum Adwokatury
tel. 22 505 25 00

Kustosz:
Dr Andrzej Stoga

Zwiedzanie Muzeum możliwe po wcześniejszym umówieniu terminu.

Uprzejmie informujemy, że z powodu rozpoczynającego się remontu w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej Muzeum Adwokatury będzie nieczynne do odwołania. O ponownym terminie otwarcia będziemy informować. 

Wyższy Sąd Dyscyplinarny
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa

Kancelaria Wyższego Sądu Dyscyplinarnego:

Kierownik:

Małgorzata Wańkowicz-Redzik

Specjalista ds. dyscyplinarnych:
Grażyna Oziemska
tel. 22 505 25 10
e-mail: kancelaria.wsd@adwokatura.pl

Sekretariat:
Magdalena Krzyna

tel. 22 505 25 10
faks 22 505 25 11
e-mail: sekretariat.wsd@adwokatura.pl


Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury 

ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa

Biuro Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury:

Dorota Bieńkowska
tel. 22 505 25 19
e-mail: biuro.rda@adwokatura.pl

Wyższa Komisja Rewizyjna
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa

Obsługę Wyższej Komisji Rewizyjnej zapewnia dział księgowości NRA.

Inspektor Ochrony Danych

Damian Bielecki

email:

iod@nra.pl

Koordynator ds. wdrożenia Systemu Obsługi Adwokatury

Łukasz Możejko

tel 506 496 163

e-mail: koordynator@nra.pl