Status osoby chorej psychicznie w świetle polskiego prawa - konferencja

28.04.2016

Na konferencję naukową „Status osoby chorej psychicznie w świetle polskiego prawa" zaprasza Koło Naukowe Prawa Medycznego Uniwersytetu Jagiellońskeigo w Krakowie 7 maja. Naczelna Rada Adwokacka objęła konferencję patronatem honorowym.  

Celem konferencji jest przeprowadzenie gruntownej dyskusji na temat statusu osób chorych psychicznie w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem ich sytuacji w świetle przepisów kodeksu cywilnego dotyczących odpowiedzialności odszkodowawczej, a także przepisów regulujących umieszczanie takich osób w szpitalach psychiatrycznych czy zamkniętych zakładach psychiatrycznych.

Konferencja będzie składać się z trzech paneli.

W pierwszym panelu wystąpią wyłącznie eksperci - lekarze oraz prawnicy, którzy zasygnalizują problemy z jakimi stykają się osoby chore psychiczne tj. stygmatyzacja społeczna, dyskryminacja na płaszczyźnie legislacyjnej, niewystarczający dostęp do leczenia i opieki psychiatrycznej, naruszenie praw pacjenta. Szczegółowy plan wystąpień w części eksperckiej zostanie podany na początku kwietnia.

Panel drugi - „Status osoby chorej psychicznie w prawie karnym" tj. osoba chora psychicznie jako strona w postępowaniu w przedmiocie stosowania środków zabezpieczających oraz jako sprawca czynu zabronionego.

Panel trzeci - „Status osoby chorej psychicznie w prawie cywilnym". Aspekt materialnoprawny tj. osoba chora psychicznie jako sprawca lub poszkodowany w świetle przepisów kodeksu cywilnego. Aspekt procesowy tj. osoba chora psychicznie jako strona/uczestnik postępowania cywilnego w świetle procedury z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (bez problematyki ubezwłasnowolnienia).

(zobacz program)

(zobacz stronę)


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email