Prezesi Adwokatur spotkali się w Brukseli

09.06.2014

Już po raz dziewiąty prezesi oraz przedstawiciele Adwokatur spotkali się na corocznej konferencji w Brukseli. Konferencja koncentrowała się wokół kwestii niezależności zawodów prawniczych, obowiązkowych ubezpieczeń, niebezpieczeństw związanych z przetwarzaniem poufnych informacji w internecie oraz sposobów regulacji zawodów prawniczych.

Konferencja „9th Annual Bar Leaders’ Conference” odbyła się w dniach 21-22 maja 2014 r. w hotelu Le Plaza w Brukseli. Zorganizowała ją Komisja ds. stowarzyszeń prawniczych („Bar Issues Comission”) Międzynarodowej Organizacji Prawników („International Bar Association”).

Horacio Bernandes’a Neto przewodniczył całemu wydarzeniu, on także mówił jako pierwszy, a po nim Hugo Vandenberghe i Michel Vlies.

Pierwszy panel konferencji nosił tytuł „Niezależność prawników – nowe wyzwania” („The Independence of Lawyers – New Challenges”). Sesji tej przewodniczyli Jean-Pierre Buyle i Dirk Van Gerven. W jej ramach Frank Judo przedstawił prezentację „Niezależność zawodu prawniczego – więcej niż konwencja” („The Independence of the Legal Profession – more than just a Convention”). Wystąpienie koncentrowało się na wyzwaniach, jakie obecnie stoją przed zawodami prawniczymi w zakresie ich niezależności. Wyzwania te polegają m.in. na presji regulacyjnej czy też na tym, że państwa nie przeznaczają wystarczających środków na świadczenie pomocy prawnej osobom potrzebującym. Istotną rolę odgrywa również wzrastająca konkurencja rynkowa. Tymczasem niezależność prawników jest jednym z fundamentów państwa prawa.

Po prezentacji miała miejsce dyskusja panelowa, w której uczestniczyli Aldo Bulgarelli, Deirdre Sauls, Claudio Visco i Kimitoshi Yabuki.

Drugi panel zatytułowano „Niezależność prawników – własność firm prawniczych” („The Independence of Lawyers – Ownership of Law Firms”). Ponownie dyskusji przewodniczyli panowie Jean-Pierre Buyle i Dirk Van Gerven. Panel rozpoczął się wykładem Jean-Louis’a Joris’a. Przedmiotem debaty były praktyczne problemy, jakie powstają, gdy ustawodawca dopuści, aby osoby niewykonujące zawody prawnicze mogły zostać współwłaścicielami firmy prawniczej. Taka sytuacja ma miejsce na przykład w Wielkiej Brytanii, gdzie możliwe jest tworzenie tzw. „alternatywnych struktur biznesowych” („Alternative Business Structure”). Konstrukcja ta została stworzona, aby ułatwić firmom prawniczym zdobywanie kapitału oraz umożliwić im konkurowanie w innych obszarach rynku, niż świadczenie usług prawnych. Przyjęcie takiego rozwiązania rodzi jednak szereg nowych wyzwań dla samorządów prawniczych.

Drugi dzień konferencji, rozpoczął się od panelu „Si vis pacem… - odpowiedzialność i ubezpieczenie: ubezpieczenie od odpowiedzialności?” („Si vis pacem… - liability and insurance: liability insurance?”), a przewodniczył mu Peter Koves. Uczestniczyli w nim również Nicholas Fluck, Tatsu Katayama i Ernst Millard. Dyskutowali oni na temat obowiązkowych ubezpieczeń od odpowiedzialności za szkodę, wywołaną zdarzeniami związanymi ze świadczeniem pomocy prawnej. W niektórych jurysdykcjach ubezpieczenia tego rodzaju nie są obowiązkowe. Uczestnicy panelu rozważali, dlaczego w tej kwestii występują tak istotne różnice pomiędzy poszczególnymi krajami oraz jaki ma to wpływ na zaufanie społeczne do zawodów prawniczych.

Kolejnemu panelowi pod tytułem „Przetwarzanie informacji w chmurze” („Cloud computing”), przewodniczył Jonathan Goldsmith, a uczestniczyli w nim prof. Jeffrey Golden, Hans Gaux i Agnieszka Wodecka. Prelegenci dyskutowali na temat bezpieczeństwa danych, znajdujących się w internecie. Problematyczna wydaje się być w szczególności możliwość inwigilowania przez agendy rządowe firm przechowujących tego rodzaju dane, w konsekwencji czego klient może zostać pozbawiony przywileju tajemnicy adwokackiej. Obecnie Komisja Europejska przygotowuje strategię przetwarzania danych w chmurze („Cloud Computing Strategy”), w tym zasady ochrony danych skierowane do dostawców tego rodzaju usług („Data Protection Code of Conduct”). Amerykańskie Stowarzyszenie Prawników („American Bar Association”) również podjęło prace regulacyjne w tym zakresie.

Ostatni, najdłuższy panel konferencji nosił tytuł „Współregulacja – partnerstwo czy zmagania przeciwników?” („Co-Regulation – a partnership or an adversartial struggle?”). Przewodniczyli mu Søren Jenstrup i Heike Lőrcher. W dyskusji uczestniczyli także Marie-Claude Bélanger-Richard, Andrea Maia, Heinz Weil oraz Bart van Tongeren. W czasie sesji przedstawiono różne modele regulacji zawodów prawniczych, które znacznie różnią się pomiędzy poszczególnymi jurysdykcjami. W niektórych krajach kluczową rolę w regulacji zawodów prawniczych odgrywa państwo i osoby niebędące prawnikami. W innych zaś regulacja zostaje powierzona niezależnym agendom. W końcu wyróżnić można model autoregulacji przez samorząd zawodowy. Jako kluczowe elementy regulacji wyróżniono prowadzenie postępowań kwalifikacyjnych, ustanawianie zasad etyki wykonywania zawodu oraz prowadzenie postępowań dyscyplinarnych. Wskazywano, że istotne jest osiągnięcie równowagi pomiędzy zapewnieniem obywatelom dostępu do pomocy prawnej i zabezpieczeniem uzasadnionych interesów zawodów prawniczych. W szczególności należy zadbać, aby pomoc prawna świadczona była przez kompetentnych i etycznie działających pełnomocników.

Konferencja zakończyła się wystąpieniem Horacio Bernardes’a Neto.

adw. Tomasz Wardyński 

Tagi: europejskie

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email