Prawo konkurencji – seminarium w Warszawie

28.03.2014

Skuteczne stosowanie prawa konkurencji w kontekście nieustannie zmieniających się realiów współczesnej gospodarki było przedmiotem seminarium, jakie odbyło się 13-15 marca w Warszawie. Zorganizowała je Komisja Prawa Konkurencji UIA pod hasłem „Living with Competition Law Issues”.

W seminarium wzięli udział prawnicy specjalizujący się w prawie konkurencji z wielu krajów świata. Były to osoby pracujące zarówno w działach prawnych dużych przedsiębiorstw (in-house lawyer), jak i eksperci z wiodących światowych kancelarii. Obecność gości pochodzących z niemal wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, a także m.in. Bośni i Hercegowiny, Rosji, Serbii, Turcji i USA dało wszystkim uczestnikom unikalną możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu prawa konkurencji zarówno na poziomie krajowym, europejskim, jak i opartym na dorobku prawnym innych państw.

Seminarium podzielone zostało na panele poświęcone czterem głównym wątkom merytorycznym. W trakcie pierwszego panelu omówiona została kwestia praktycznych aspektów oceny ryzyka, związanego ze stosowaniem prawa konkurencji. Dyskusja skupiła się przede wszystkim wokół kwestii możliwości oceny ryzyka antymonopolowego w przedsiębiorstwie, zakresu odpowiedzialności prawników w ramach tej oceny, a także w procesie decyzyjnym, jak również różnic w roli prawników zewnętrznych i wewnętrznych.

Następny panel szczegółowo omawiał zasady skutecznego wdrożenia, a następnie efektywnego funkcjonowania w ramach danego przedsiębiorstwa tzw. programów compliance, czyli programów zarządzania ryzykiem, związanym z przestrzeganiem przepisów prawa konkurencji. Podkreślano, że aby program compliance był skuteczny, musi on być opracowany w sposób dostosowany do potrzeb poszczególnych grup pracowników, do których jest skierowany (inaczej należy komunikować się z kadrą menadżerską, nieco inaczej z pracownikami pracującymi na stanowiskach nie-menadżerskich). Ponadto uczestnicy panelu zwrócili uwagę na potrzebę ciągłej aktualizacji już raz wdrożonego programu compliance, z uwagi na ciągły proces zmian, zarówno w strukturze samej organizacji, jak i w jego otoczeniu. Podkreślano także wagę prowadzenia – oprócz aktualizacji - cyklicznych szkoleń wśród pracowników.

Pozostałe dwa panele miały charakter ekspercki i opierały się nie tyle na otwartej dyskusji, co prezentacjach poświęconych wybranym zagadnieniom prawa konkurencji. Poruszane były następujące kwestie: plany legislacyjne Komisji Europejskiej w odniesieniu do kontroli przejmowania udziałów mniejszościowych na kanwie prób przejęcia kontroli przez linie lotnicze Ryanair nad Aer Lingus i decyzji podejmowanych w tym zakresie przez organy antymonopolowe; anty, jak i pro-konkurencyjne skutki stosowania klauzul największego uprzywilejowania (ang. most favored nation clause).

W trakcie paneli zamykających seminarium omówione zostały m.in. zagadnienia związane z udzielaniem licencji dla mediów dotyczących wydarzeń sportowych i możliwe ograniczenia konkurencji w tym zakresie, jak również poruszona została niezwykle ciekawa problematyka postępowań prowadzonych przez organy antymonopolowe, w szczególności niezapowiedzianych kontroli przeprowadzanych u przedsiębiorców (dawn raids).

Seminarium zatytułowane „Living with Competition Law Issues” zorganizowane zostało przez Komisję Prawa Konkurencji UIA. Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników (franc. Union Internationale des Avocats - UIA) to założona w 1927 roku międzynarodowa organizacja zrzeszająca obecnie ponad 2000 prawników pochodzących z ponad 120 krajów z całego świata, jak również blisko 200 krajowych organizacji zrzeszających przedstawicieli zawodów prawniczych.

Funkcję prezydenta Komisji Prawa Konkurencji UIA pełni od maja 2013 r. Polak – adw. Aleksander Stawicki. Obok UIA, honorowy patronat nad seminarium objęła Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel - do 20 marca br. pełniąca obowiązki prezesa UOKIK, a wydarzenie zorganizowane zostało we współpracy także z Międzynarodową Ligą Prawa Konkurencji (ang. International League of Competition Law - ILCL), przy wsparciu Naczelnej i Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, Krajowej Izby Radców Prawnych oraz Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw.

Bardzo cieszy także fakt, iż zorganizowane przez Komisję Prawa Konkurencji UIA seminarium w Warszawie cieszyło się dużą frekwencją ze strony zagranicznych, jak i krajowych gości. Potwierdza to jedynie, iż Polska należy już do grona państw, w których prawo konkurencji nabiera coraz większego znaczenia wśród przedsiębiorców, a polscy eksperci w tym zakresie należą do europejskiej czołówki.

Adw. Dominika Stępińska-Duch

Przewodnicząca Komisji Współpracy z Zagranicą przy NRA

Tagi: konferencja, międzynarodowe

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email