Podsumowanie międzynarodowego projektu dot. sądownictwa

10.12.2014

Konferencja poświęcona podsumowaniu międzynarodowej współpracy w ramach projektu „Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowania – case management” odbywa się 9-10 grudnia w Gmachu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W imieniu Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w konferencji udział bierze adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA.

Pierwszego dnia obrady otworzyła prezes Sądu Okręgowego w Warszawie sędzia SO Małgorzata Kluziak.

Następnie głos zabrał Cezary Grabarczyk, minister sprawiedliwości. W przemówieniu kładł akcent na współdziałanie sądów i organów wymiaru sprawiedliwości. Podjął próbę podsumowania projektu, którego celem jest podnoszenie sprawności sądownictwa. Podziękował organizatorom wyboru tematu. Podkreślał, że każda władza ma służyć obywatelom. Tym skuteczniej będzie to czyniła, im większy będzie miała autorytet. Zdaniem ministra Grabarczyka, trzeba skutecznie zarządzać czasem i efektywnie kształtować koszty postępowań. Celem nadrzędnym jest poprawa działania, zwiększenie skuteczności i zwiększenie autorytetu sądownictwa.

Minister wręczył dyplomy gościom zagranicznym. Otrzymali je: Ellis Simon,Gilbert Hafner,  Martin Hirst, Alexander Klerch, Jonathan Lewis, Tuomas Nurmi, Petteri Palomaki, Sedzia Witold Pawlak, Lincoln Pereira, Peter Pulles, Eero Takkunen, Caroline Trotter, Kai Deusing, Andre Weimar.

Wyrażono także podziękowanie prezesom pilotażowych sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych zaangażowanych w projekt „Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowania”.

Minister Cezary Grabarczyk stwierdził, że projekt napawa nadzieją. Brało w nim udział kilkadziesiąt sądów. To ważne, aby władza sądownicza cieszyła się najwyższym autorytetem w Polsce.

Następnie głos zabrał gospodarz konferencji prof. Tomasz Szapiro, rektor SGH. Powitał gości i podkreślił służebną rolę uczelni wobec społeczeństwa. Podkreślał, że uczelnia to miejsce otwarte dla wszystkich.

Adam Czerwiński, zastępca dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, która współorganizowała Konferencję, zapewniał że wszystkie uwagi będą analizowane. Szkoła ma potencjał, aby te nowe rozwiązania wdrażać, chce poszerzać prawo obywatela do sądu.

Panel I

”Kapitał ludzki w organizacji wymiaru sprawiedliwości”.

Moderatorami byli SSO Małgorzata Kluziak, prezes SO w Warszawie, dr Przemysław Banasik – prezes SO w Gdańsku, Tomasz Kałużny – prezes SR w Białymstoku.

Głos zabrał Peter Pulles – prezes Sądu Okręgowego w Limburgu w Holandii. Mówił o tym, co w jego ocenie powinno być prawidłowym zarządzaniem sądu, ukierunkowanym na rozwiązywanie problemów osób, które  zwracają się do sądu ze swoimi sprawami. Podkreślał znaczenie współpracy pomiędzy sądami i jej efekty, jako platformy wymiany doświadczeń. Odpowiedział także na pytanie w kwestii współpracy dyrektora sądu i prezesa, wskazując na stałą współpracę z dziekanem lokalnej izby adwokackiej i szefem lokalnej prokuratury oraz na instrumenty skargowe jakie mają obywatele, co sprzyja wdrażaniu zmian i usprawnień. Powiedział, że sąd musi być w kontakcie z zewnętrznymi społecznościami.

Lincoln Pereira podał przykłady współpracy pomiędzy sędziami i administracją sądową, omawiając szerzej przykład angielsko-walijski. Wskazał na kwestię organizacji sądów, delegacji obowiązków, zarządzanie ludźmi oraz rolę wsparcia technologicznego. Powiedział, że pracownicy administracji sądowej mają wsparcie sędziów, co sprzyja poprawie działania, stałemu przepływowi informacji. Również sędziowie korzystają ze wsparcia działów technicznych i administracyjnych sądów. Spotkania i rozmowy są nieodłącznym elementem funkcjonowania angielskiego wymiaru sprawiedliwości.

Kai Deusing, który jest wiceprezesem dużego sądu w Lipsku, zatrudniającego 35 sędziów, zwracał uwagę, że system wymiaru sprawiedliwości musi być bardziej efektywny, w przeciwnym razie przegra z innymi podmiotami, które mogą rozwiązywać spory. Wskazał, że adwokaci w Niemczech często się specjalizują, natomiast sędziowie są pozbawieni takiej możliwości. Problemem wymiaru sprawiedliwości w Niemczech jest także jego zdaniem  przewlekłość postępowań.

W trakcie wolnej dyskusji sędzia Lewis wspomniał, że w Wielkiej Brytanii są programy szkolenia sędziów, choć problemem jest stale zmieniające się prawo, które niejednokrotnie sprawia trudności w planowaniu szkoleń. Wskazał, że w jego zespole sędziów na porządku dziennym są dyskusje. Ważne jest zachęcanie do zadawania pytań i wspólne szukanie odpowiedzi w przypadku trudniejszych zagadnień do rozstrzygnięcia.

SSR Ada Sendrowska z Sądu Rejonowego w Pruszkowie zwróciła uwagę, że sędziowie coraz więcej czasu spędzają na czytaniu coraz obszerniejszych akt. Postulowała w związku z tym wprowadzenie specjalizacji wśród sędziów.

Panel II

Doskonalenie systemu wsparcia orzecznictwa w kontekście europejskich wyzwań dla systemów sądowniczych.”

Moderatorem panelu była SSO Agnieszka Owczarewicz.

Panelista dr Sebastian Ładoś, sędzia SR dla m. st. Warszawy, wskazał na rolę portali orzeczeń i zalety modelu korzystania z nich. Sprzyja to przewidywalności orzecznictwa, bo można poznać rozbieżności orzecznicze w poszczególnych sprawach. Jako przykład podał rozbieżność w orzecznictwie dotyczącym gier hazardowych. Na portalu jest 140 orzeczeń dotyczących takich spraw. By wyselekcjonować materiał z takiego źródła, warto zdaniem panelisty skoncentrować się np. na orzeczeniach sądów okręgowych, które zmieniały, bądź utrzymywały w mocy orzeczenie sądów niższych instancji.

Następnie  sędzia dr hab. Anna Hrycaj z Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu,  wskazała na współpracę transgraniczną w sprawach upadłościowych. Mówiła o konieczności uruchomienia elektronicznej tablicy ogłoszeń. Przedstawiła system wsparcia orzecznictwa, który automatycznie dokonuje obliczeń i wspiera sędziego w dokonywaniu weryfikacji danych matematycznych w aktach sądowych. Zaletą systemu jest jego powszechna dostępność. Poprawi to efektywność postępowań i znacząco je skróci. Przedstawiła też europejskie statystyki dotyczące upadłości konsumenckiej, zwracając uwagę na prawdopodobieństwo zalewu takimi sprawami w przyszłości.

Następnie sędzia Marcin Radwan z SO w Poznaniu opowiedział o wsparciu orzecznictwa w kontekście wyzwań europejskich na płaszczyźnie orzeczeń w sprawach rodzinnych. Wskazał, że w systemie istnieją trzy źródła przepisów: prawo Unii, Prawo krajowe i prawo międzynarodowe, co utrudnia poruszanie się po odpowiednich normach.

W dalszej części panelu dyskutowano na temat modeli organizacyjnych uczenia się w sądownictwie  i korzyści z wielostronnej współpracy w ramach partnerstwa międzynarodowego. Głos zabierali Jowanka Jakubek-Lalik oraz dr Dawid Sześciło  z Zakładu Nauki Administracji WPiA Uniwersytetu Warszawskiego.

Panel III

ICT w wymiarze sprawiedliwości

Moderatorem był prof. Jacek Gołaczyński - koordynator krajowy ds. koordynacji i wdrożeń systemów teleinformatycznych w sądach powszechnych. W panelu zasiedli prof. Dariusz Szostek  - Zakład Prawa i Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Opolskiego, dr Sylwia Kotecka – Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, Andrzej Templin - Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu oraz Anna Zalesińska – radca prawny Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Następnie głos zabrał Grzegorz Karaś SSO we Wrocławiu, a po nim Tomasz Januszkiewicz Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.

Następnie prowadzono dyskusję o możliwościach współpracy projektowej w modernizacji sądownictwa w perspektywie 2014-2002. Głos zabrali: dr Adam Niedzielski – dyrektor Departamentu Strategii i Deregulacji i Szymon Wiśniewski – wicedyrektor Departamentu Strategii i Deregulacji.

Pierwszy dzień obrad konferencji zakończyła uroczysta kolacja.

 

adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA

 

Tagi: sąd, konferencja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email