O gospodarce północno-wschodniej Polski

19.09.2013

12 września br. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. przy współudziale Parku Naukowo-Technicznego w Suwałkach zorganizowała debatę połączoną z targami Business to Business, poświęconą rozwojowi gospodarczemu regionu północno-wschodniego Polski.

Gośćmi specjalnymi spotkania byli: Janusz Piechociński, wicepremier, minister gospodarki, Dariusz Bogdan, wiceminister gospodarki, Jarosław Zygmunt Dworzański, marszałek województwa podlaskiego, prezydenci miast Suwałk, Ełku, prof. Andrzej Jacek Blikle, ekonomista, Sławomir Majman, prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Bożena Lubińska-Kasprzak, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, liczni samorządowcy oraz przedsiębiorcy. Organizatorzy zaprosili także do udziału w tym gospodarczym wydarzeniu Naczelną Radę Adwokacką, którą reprezentowała adw. Katarzyna Ząbkiewicz, członek Komisji Doskonalenia Zawodowego przy NRA, uznając za konieczne by świat biznesu miał możliwość i świadomość potrzeby korzystania z doradztwa profesjonalnych prawników.

Spotkanie rozpoczął minister Janusz Piechociński, który korzystając z dostępnych nowoczesnych technik komunikacji, za pomocą łączy internetowych, wskazał na potrzebę motywowania przedsiębiorców przez władze samorządowe i rządowe do rozwijania działalności, która nie tylko przyniesie im zyski, ale także pozwoli na zapewnienie nowych miejsc pracy i rozwój regionalny. W ramach swego wystąpienia minister gospodarki nakreślił plan ułatwiania prowadzenia działalności gospodarczej, w tym m.in. w strefach ekonomicznych jako swoistych inkubatorach. W dalszej części konferencji ministerstwo gospodarki reprezentował wiceminister Dariusz Bogdan, który odpowiadał na liczne pytania związane z funkcjonowaniem stref w kraju, planami ministerstwa dotyczącymi rozdysponowywania funduszy unijnych oraz dostępnością tych środków.

W ramach paneli dyskusyjnych dotyczących konkurencji, innowacyjności i kooperacji jako szans na rozwój przedsiębiorczości regionu Polski wschodniej oraz sposobów na efektywne wdrażanie innowacyjności poruszane były zagadnienia związane z motywacją przedsiębiorców, trudnościami jakie napotykają przy prowadzeniu działalności, szans na rozwój.

Adw. Katarzyna Ząbkiewicz w ramach swego wystąpienia zwróciła uwagę na korelację pomiędzy celami nowego okresu finansowania UE w ramach strategii na lata 2014 -2020, a tematem przewodnim konferencji jakim jest innowacyjność i połączenie świata nauki z biznesem. Adw. Katarzyna Ząbkiewicz przedstawiła zagadnienia związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej, wymogami organizacyjnymi i finansowymi oraz obowiązującym w tej materii prawem. Wskazała na fakt i jednocześnie dużą szansę na optymalizację zysków przedsiębiorców związaną z przedłużeniem przez Radę Ministrów 23 lipca 2013 r. okresu działania specjalnych stref ekonomicznych do 31 grudnia 2026 roku. Słuchacze zainteresowani byli procedurami związanymi z otrzymaniem zezwolenia na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej, rodzajem przedsięwzięć gospodarczych mogących takie zezwolenie uzyskać, korzyściami płynącymi z prowadzenia działalności na takim obszarze, w tym zwolnieniami podatkowymi i ich wysokością. Ciekawym wystąpieniem był wykład prof. Andrzeja Jacka Bliklego, znanego ekonomisty i przedsiębiorcy. Prezentacja profesora dostępna jest na stronach internetowych z tzw. testem Q12. Z punktu widzenia członków palestry, wystąpienie było o tyle istotne, gdyż adwokaci, oprócz pełnienia misji zawodu, są także przedsiębiorcami zmuszonymi do konkurowania nie tylko w ramach adwokatury, ale także z innymi zawodami prawniczymi. W dobie powszechnej cyfryzacji i globalizacji łatwo zaś zapomnieć o podstawowym czynniku, który może zapewnić sprawne, efektywne i etyczne prowadzenie kancelarii. Tym czynnikiem jest dobra kultura pracy. Adw. Katarzyna Ząbkiewicz w imieniu NRA podziękowała organizatorom nie tylko za zaproszenie do udziału w wydarzeniu gospodarczym, ale także za dostrzeżenie roli adwokata w życiu gospodarczym, pomocy jaka może służyć biznesowi stając się jego naturalnym otoczeniem.

Adw. Katarzyna Ząbkiewicz

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email