Nowe projekty i podsumowanie dotychczasowych działań CCBE

07.11.2014

Ochrona tajemnic handlowych, problemy prawne migrantów, system wyszukiwania adwokatów w Europie i działalność fundacji powołanej przez CCBE, to niektóre tematy posiedzenia Komitetu Sterującego Radą Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy. Odbyło się ono 31 października w Montpellier. W tym samym czasie miał tam miejsce zjazd adwokatury francuskiej. Polskę reprezentowali przewodnicząca delegacji adwokat Dominika Stępińska-Duch oraz radca prawny Jędrzej Klatka.

Posiedzenie otworzył Aldo Bulgarelli, prezydent CCBE. Przewodnicząca Komisji Deontologii CCBE Lucy Dupong przedstawiła projekty nowej Dyrektywy o ochronie tajemnic handlowych: pierwotny projekt Komisji Europejskiej oraz nową wersję zmienioną przez Radę. Stanowisko CCBE, które zostało przyjęte, wskazuje na konieczność wyważenia interesów strony dążącej do ochrony swoich tajemnic handlowych i drugiej strony podejrzanej o ich wykorzystanie. Parlament Europejski nowej kadencji wznowił prace nad projektem tej Dyrektywy. Drugie posiedzenie komisji parlamentarnej odbędzie się w połowie listopada br.

Fernando Piernavieja Niembro przedstawił projekt deklaracji CCBE w sprawie migracji. W deklaracji CCBE podkreśla, że przestrzeganie praw człowieka powinno zawsze mieć pierwszeństwo przed względami ekonomicznymi lub politycznymi. Każde państwo członkowskie powinno odpowiadać za zapewnienie migrantom prawa do sądu oraz gwarancji udzielenia im pomocy prawnej z urzędu, jeżeli kwalifikują się do otrzymania takiej pomocy. Delegacja niemiecka zaproponowała zorganizowanie międzynarodowej konferencji poświęconej problemowi migracji. Komisja Europejska organizuje ją 27 stycznia 2015 r.

Następnie Alonso Hernández-Pinzón przedstawił działanie European Training Platform (ETP) oraz wyszukiwarki Find a Lawyer 2. ETP po zakończeniu testów zostanie uruchomiona 27 listopada br. i umożliwi publikowanie informacji o kursach i szkoleniach adresowanych do prawników. Wyszukiwarka Find a Lawyer 2 także jest w końcowej fazie testów - umożliwi weryfikację, czy dana osoba jest wpisana na listę adwokatów (radców prawnych), niezależnie od kraju, w którym została wpisana. Link do tej wyszukiwarki będzie zamieszczony na stronach e-sprawiedliwości prowadzonych przez Komisję Europejską. Prace nad tymi projektami CCBE zleci powołanej przez siebie fundacji (www.europeanlawyersfoundation.eu).

Następnie Przewodniczący Komisji Przeciwdziałania Praniu Brudnych Pieniędzy Peter Mc Namee poinformował, że trwają wspólne prace prowadzone przez CCBE, American Bar Association (ABA) i International Bar Association (IBA) nad Przewodnikiem wskazującym w jaki sposób prawnicy i kancelarie mogą być nieświadomie wykorzystywani do tego procederu.

Przewodniczący Komisji Szkolenia CCBE Pier Giovanni Traversa przedstawił notatkę w sprawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniająca dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym („rozporządzenie w sprawie IMI”).

Z kolei Louis-Bernard Buchman mówił o aktualnych działaniach Komisji CCBE International Legal Services (Świadczenia Pomocy Prawnej za Granicą). Trwają prace nad negocjowanym od 2013 roku porozumieniem handlowym TTIP (Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji). Celem jest wypracowanie przez samorządy zawodowe zasad wzajemnego uznawania uprawnień do świadczenia pomocy prawnej i przedstawienie wypracowanych rozwiązań władzom publicznym do zaakceptowania. Świadczenie pomocy prawnej przez zagranicznych prawników jest obecnie regulowane w 33 stanach USA. Amerykanie poprosili o przygotowanie takiego samego zestawienia dot. państw członkowskich Unii Europejskiej.

Lucy Dupong mówiła o problemach związanych z planowanym utworzeniem Europejskiego Rejestru Lobbystów (European Transparency Register). CCBE stoi na stanowisku, że porada prawna dot. projektowanych zmian w prawie nie mieści się w definicji działalności lobbingowej – nawet jeżeli takie działania lobbingowe są później podejmowane w oparciu o uzyskaną poradę prawną.

Przedstawiono także informacje z poszczególnych adwokatur oraz poinformowano, że trwa nabór na sekretarza generalnego CCBE, którego wybierze Komitetu Sterującego CCBE, wg planów w styczniu 2015 r. W składzie 11-osobowej grupy roboczej ds. wyboru nowego sekretarza generalnego CCBE jest adw. Dominika Stępińska-Duch.

Następnie Hugo Roebroeck przedstawił m.in. stronę internetową poświęconą Europejskiemu Dniowi Prawnika, który odbędzie się 10 grudnia 2014 r. i omówił program obchodów w poszczególnych krajach UE.

Przewodniczący Komitetu Finansowego CCBE Ingo Nagore przedstawił projekt budżetu CCBE na 2015 rok.

Tagi: europejskie

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email