Kwestionariusz Komisji Europejskiej dt. rozporządzenia ws. małżeństw

24.06.2014

Komisja Europejska prowadzi konsultacje społeczne w sprawie sposobu funkcjonowania rozporządzenia Rady, regulującego jurysdykcję w sprawach małżeńskich. Konsultacje potrwają do 18 lipca 2014 r. 

Dotyczą  one sposobu funkcjonowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 , uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 („rozporządzenie Bruksela IIa”).

Rozporządzenie Bruksela IIa jest podstawą unijnej współpracy sądowej w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej. Stosuje się od dnia 1 marca 2005 r. we wszystkich państwach członkowskich UE z wyjątkiem Danii.

Rozporządzenie określa w sytuacjach o charakterze transgranicznym sąd właściwy dla małżonków, którzy chcą się rozwieść, pozostać w separacji lub unieważnić małżeństwo. Jeżeli chodzi o stosunki między dziećmi i ich rodzicami, bez względu na to, czy rodzice pozostają w związku małżeńskim, rozporządzenie określa właściwość sądu do rozstrzygania sporów dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, w tym pieczy nad dzieckiem i prawa do odwiedzin, przede wszystkim w celu ochrony dobra dziecka. W przypadku uprowadzenia dziecka za granicę przez jednego z rodziców rozporządzenie określa procedurę powrotu dziecka do miejsca zwykłego pobytu.

Ponadto rozporządzenie zapobiega prowadzeniu różnych postępowań równolegle przed sądami różnych państw UE i ma na celu zapewnienie swobodnego przepływu orzeczeń, dokumentów urzędowych lub porozumień w oparciu o wzajemne zaufanie między państwami UE.

Ostatnio Komisja rozpoczęła przegląd funkcjonowania tego rozporządzenia. W tym celu opublikowała sprawozdanie dotyczące sposobu jego stosowania. Wyniki tych konsultacji zostaną wykorzystane w ogólnej ocenie funkcjonowania rozporządzenia.

Kwestionariusz jest skierowany do jak najszerszych kręgów społeczeństwa, ponieważ ważne jest, by Komisja Europejska uzyskała opinie wszystkich zainteresowanych osób prywatnych, prawników, pracowników akademickich, organizacji, sądów, organów krajowych i państw członkowskich.

Kwestionariusz można wypełnić online. W ostatniej części kwestionariusza można również załączyć oddzielny dokument z dodatkowymi uwagami.

Odpowiedzialny dział: Komisja Europejska, DG ds. Sprawiedliwości, Dział A 1 — Polityka wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych

E-mail: JUST-CIVIL-COOP@ec.europa.eu

Wszystkie odpowiedzi zostaną opublikowane na stronie internetowej Komisji Europejskiej, pod warunkiem że respondenci podadzą swoje imię i nazwisko lub nazwę.

 

Zobacz kwestionariusz

Tagi: europejskie

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email