Konferencja nt. oceny stanu zdrowia poszkodowanego

27.03.2015

"Szkoda na osobie - perspektywa sądu, poszkodowanego, ubezpieczyciela" to tytuł konferencji, na którą zaprasza Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” przy współudziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń. Konferencję zaplanowano na 14 kwietnia. 

Celem konferencji jest rozważenie potrzeby budowy standardu oceny stanu zdrowia i funkcjonowania poszkodowanego oraz związanej z tym oceny szkód osobowych. Zagadnienie omawiane będzie z perspektywy zarówno sądów, zakładów ubezpieczeń, jak i samego poszkodowanego. Ocena stanu zdrowia i jego wpływ na dalsze funkcjonowanie osób ma również duże znaczenie dla sprawnego działania systemu ochrony zdrowia, a także polityki społecznej.

Konferencja składać się będzie z trzech bloków tematycznych: 1) rozbieżności w orzecznictwie różnych instytucji w zakresie uszczerbku na zdrowiu i niepełnosprawności, 2) roli opisu funkcjonalnego Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia „ICF”*, oceniającej człowieka niepełnosprawnego, 3) przewidywalności orzecznictwa sądowego – wyroki sądowe w aspekcie porównywalności orzeczonych przypadków, parametrów i rodzajów uwzględnianych krzywd.

Każdy z bloków tematycznych zakończy się dyskusją.

Zdaniem organizatorów konferencji, rozbieżne orzeczenia i oceny wystawiane przez różnych interesariuszy rynku powodują u poszkodowanego strach i dezorientację, często współistniejące z brakiem skutecznych działań na rzecz poprawy stanu jego zdrowia. Istotne znaczenie ma w tym wypadku rehabilitacja medyczna, zarówno zawodowa jak i społeczna. W związku z tym, wychodząc naprzeciw potrzebie eliminacji wielu problemów związanych ze szkodami osobowymi, należy rozważyć wprowadzenie spójnych rozwiązań, które zostaną skierowane do wszystkich podejmujących decyzje dotyczące poszkodowanego, by przyczyniły się do posługiwania się jednym, wspólnym, zrozumiałym dla wszystkich językiem.

Rejestracji na konferencję nalezy dokonac 31.03.2015 r. (link do rejestracji)

(zobacz stronę konferencji)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email