Europejska Konwencja Praw Człowieka a biznes - konferencja

12.11.2014

"Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na funkcjonowanie biznesu" to temat IX dorocznej konferencji organizowanej przez Zakład Praw Człowieka WPiA Uniwersytetu Warszawskiego. Odbędzie się ona 14 listopada w nowym gmachu Biblioteki UW przy ul. Dobrej.

Konferencja rozpocznie się od wspomnienia sylwetki i dorobku prof. Jerzego Starościaka, które wygłosi prof. UW dr hab. Mirosław Wyrzykowski o godz. 9.30.

Następnie zaplanowanych jest pięć paneli, pierwszy z nich - od godz. 10.00 do 11.30 - poświęcony zostanie zagadnieniom ustrojowym. Prelegentami będą prof. dr hab. Leszek Garlicki (Horyzontalne obowiązywanie praw człowieka a standardy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka), dr hab. Krystyna Kowalik-Bańczyk (Znaczenie przystąpienia UE do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka dla ochrony praw podmiotów gospodarczych) i dr Adam Bodnar (Wzajemne przenikanie się standardów Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie kształtowania zasad regulacji biznesu w UE).

Po przerwie na kawę rozpoczną się równolegle dwa panele (od godz. 12.00 do 14.00). Pierwszy pod hasłem "Przedsiębiorcy jako skarżący przed ETPCz". Swoje prelekcje przedstawią prof. dr hab. Roman Wieruszewski (Biznesmen jako dysydent - uwagi na tle sprawy Chodorkowski przeciwko Rosji), Justyna Chrzanowska (Przedsiębiorcy jako ofiary naruszeń praw człowieka w polskich sprawach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka), prof. INP PAN dr hab. Ireneusz Kamiński (Spółka i inne podmioty gospodarcze jako skarżący w rozumieniu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka) oraz sędzia Katarzyna Gonera (Koszty sądowe jako ograniczenie działalności gospodarczej w świetle wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich i ich wykonania).

Drugi panel, pod hasłem "Wpływ Konwencji na funkcjonowanie wolnego rynku" wypełnią wystąpienia dr. Artura Nowackiego (Europejska Konwencja Praw Człowieka a fuzje i przejęcia), wspólna prelekcja dr. hab. Pawła Wajdy i Piotra M. Szelenbauma (Grande Stevens i inni przeciwko Włochom - rewolucja w zakresie odpowiedzialności w zakresie przestępstw insider trading oraz manipulacji giełdowych?), Doroty Głowackiej (Standardy świadczenia usług drogą elektroniczną w świetle sprawy Delfi przeciwko Estonii) oraz doc. dr Hanny Machińskiej (Przestrzeganie standardów ochrony środowiska przez korporacje w świetle orzecznictwa EuropejskiegoTrybunału Praw Człowieka).

W godzinach od 15 do 17 odbędą się równolegle kolejne dwa panele.

Pierwszy pt. "Sprawiedliwość proceduralna w działalności gospodarczej a Konwencja". Prelegentami będą prof. dr hab. Roman Hauser (Sankcje administracyjne i odpowiedzialność karna za ten sam czyn w świetle standardów ETPCz i Trybunału Sprawiedliwości UE - wyzwania dla polskiego prawa administracyjnego), Robert Krasnodębski (Tworzenie standardów przez ETPCz w zakresie postępowań podatkowych i karno-skarbowych), dr Maciej Bernatt (Wpływ EKPCz na kształtowanie reguł postępowania w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów) oraz dr Wojciech Sadowski (EKPCz a standardy postępowania arbitrażowego).

Drugi panel pod hasłem "Obowiązki i uprawnienia pracodawcy a prawa jednostki w świetle Konwencji" zapełnią wystąpienia dr. Wojciecha Wiewiórowskiego (Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony prawa do prywatności w świetle orzecznictwa ETPCz), dr. Anny Śledzińskiej-Simon (Wpływ standardów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w zakresie osób niepełnosprawnych na funkcjonowanie biznesu), Krzysztofa Śmiszka (Wolność gospodarcza pracodawców a standardy odpowiedzialności za dyskryminację w miejscu pracy w świetle orzecznictwa ETPCz) i Adama Ploszki ( Ochrona sygnalistów ujawniających nadużycia w biznesie w świetle orzecznictwa ETPCz).

Konferencja będzie miała miejsce w nowym gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Dobrej 52 w salach nr 256 i 316.

Potwierdzenia udziału należy przesyłać na adres a.bodnar@wpia.uw.edu.pl

Tagi: człowieka, konferencja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email