Dyskusja OBA o pracach parlamentarnych nad zmianami w kodyfikacjach karnych

24.06.2013

15 czerwca 2013r. w Gdańsku odbyła się konferencja nt. „Aktualny stan prac parlamentarnych nad zmianami w kodyfikacjach karnych” zorganizowana przez Ośrodek Badawczy Adwokatury i Pomorską Izbę Adwokacką.


Konferencji przewodniczył adw. prof. dr hab. Piotr Kruszyński, dyrektor Ośrodka Badawczego Adwokatury.

W spotkaniu udział wzięli m.in.: adw. Jerzy Glanc, dziekan ORA w Gdańsku, adw. Dariusz Strzelecki, wicedziekan ORA w Gdańsku, adw. Dariusz Olszak, członek ORA w Gdańsku, adw. Krzysztof Woliński, członek ORA w Gdańsku, adw. Przemysław Rybiński, członek Sądu Dyscyplinarnego ORA w Gdańsku, adw. Adam Car, członek Komisji Rewizyjnej ORA w Gdańsku, adw. Małgorzata Gruszecka – członek Prezydium NRA, adw. dr Dagmara Gruszecka, z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Prelegentami podczas konferencji byli: adw. prof. Piotr Kruszyński, który mówił o zmianach w kodeksie postępowania karnego, adw. dr hab. Wojciech Cieślak, który przedstawił projektowane zmiany w kodeksie karnym, adw. dr Monika Zbrojewska, która skupiła się na przedstawieniu zmian w prawie wykroczeń, postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz kodeksie karnym skarbowym, a także adw. Piotr Grudziński, który przybliżył projektowane zmiany odnośnie dochodzenia roszczeń o charakterze cywilistycznym w postępowaniu karnym.

Adw. dr hab. Wojciech Cieślak przybliżył nową regulację prawną w zakresie umorzenia oportunistycznego, która zakłada, że na wniosek pokrzywdzonego umarza się postępowanie karne o występek zagrożony karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności, jeżeli przed rozpoczęciem przewodu sądowego w  pierwszej instancji sprawca pojednał się, w szczególności w wyniku mediacji, z pokrzyw­dzo­­nym i naprawił szkodę wyrządzoną przestępstwem lub zadośćuczynił wyrządzonej krzywdzie, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami, nakazujący spełnienie celów kary.

Adw. dr Monika Zbrojewska omówiła planowane zmiany w zakresie prawa wykroczeń, tj. przedawnienie oraz czyny przepołowione oraz postępowania w sprawach o wykroczenia m.in. mediacja, czynności wyjaśniające, referendarz sądowy, uchylenie mandatu, ustanie obligatoryjnej obrony. W drugiej części prelegentka omówiła zmiany przewidziane w kodeksie karnym skarbowym w tym m.in. postępowanie przygotowawcze, strony postępowania, uchylenie mandatu, udział oskarżyciela publicznego na rozprawie.

Adw. Piotr Grudziński przybliżył planowane zmiany w zakresie definicji pokrzywdzonego, którym będzie mogła być także jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną oraz omówił nowe przesłanki odszkodowania i zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie oraz niesłuszne stosowanie środków przymusu.

Adw. prof. dr hab. Piotr Kruszyński omówił modele postępowania przygotowawczego w systemie anglosaskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim, a następnie omówił planowane zmiany w aktualnym modelu postępowania przygotowawczego.

Ośrodek Badawczy Adwokatury podjął nowe zadania w 2013 roku. Należą do nich m.in. organizowanie konferencji krajowych oraz zagranicznych. Konferencja w Gdańsku miała na celu przedstawienie zmian w kodyfikacjach karnych.

Adwokaci uczestniczący w konferencji otrzymali punkty szkoleniowe. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i udział w konferencji oraz zapraszamy na kolejne konferencje organizowane przez Ośrodek Badawczy Adwokatury.

Małgorzata Grzesiak 

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email