Dwie dekady Konstytucji, doświadczenia i wyzwania - konferencja w Opolu

30.06.2017

Ogólnopolska konferencja naukowa "Dwie dekady Konstytucji - doświadczenia i wyzwania" odbędzie się 27 października w Opolu. Honorowym patronatem wydarzenie objęła Naczelna rada Adwokacka. 

W tym roku mija 20 lat od uchwalenia Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Katedra Własności Intelektualnej, Prawa Administracyjnego i Europejskiego z Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej wspólnie z Zakładem Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego postanowiły wykorzystać tę okrągłą rocznicę jako pretekst do dyskusji na temat funkcjonowania ustawy zasadniczej w przestrzeni prawa krajowego i europejskiego. Ostatnie lata bardzo wyraźnie pokazały, iż konieczna jest pogłębiona refleksja nad przestrzeganiem podstawowych zasad i wartości konstytucyjnych oraz praw człowieka w niestabilnym otoczeniu wewnętrznym i międzynarodowym.

Zamysłem organizatorów planowanej konferencji jest uczynienie przedmiotem wygłaszanych referatów i dyskusji szerokiego spektrum problemów związanych z funkcjonowaniem Konstytucji RP przez dwadzieścia lat jej obowiązywania, między innymi takich jak:

 • analiza praktyki stosowania ustawy zasadniczej, w szczególności jej aksjologicznych podstaw i sposobu interpretacji zasad ustrojowych wobec problemów, które ujawniły się w ostatnim czasie
 • prawa i wolności człowieka i obywatela w sytuacji przeobrażeń społecznych i kryzysu sądownictwa. W ramach tego obszaru konieczne jest odniesienie się zarówno do rozwoju społeczno-ekonomicznego i jego wpływu na prawa człowieka, jak i poszukiwania skutecznych rozwiązań w zakresie ochrony praw jednostek w obliczu kryzysu sądownictwa, w tym sądownictwa konstytucyjnego, a także refleksja nad alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów,
 • problematyka funkcjonowania i kompetencji organów władzy publicznej na tle między innymi zasady trójpodziału władzy oraz kryzysu konstytucyjnego
 • doświadczenia wynikające z członkowstwa Polski w Unii Europejskiej i wyzwania związane z perspektywą przystąpienia do strefy euro.

Konferencja odbędzie się pod patronatem Naczelnej Rady Adwokackiej, Rzecznika Praw Obywatelskich dra Adama Bodnara, Deputowanej do Parlamentu Europejskiego Danuty Jazłowieckiej, Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu oraz Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły, Prezydenta Miasta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego. 

Wydarzenie zaplanowano na 27 października 2017 roku, przy ul. Waryńskiego 4 w budynku CeNaBiz.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 15 lipca 2017 roku. Opłata konferencyjna wynosi symboliczne 50 zł i obejmuje posiłki w trakcie konferencji, materiały konferencyjne oraz publikację referatów wygłoszonych podczas konferencji (po uzyskaniu pozytywnej recenzji) w monografii lub w czasopiśmie naukowym. Tekst referatu przeznaczony do publikacji powinien być przesłany do 15 listopada 2017 roku i nie przekraczać 40 tys. znaków ze spacjami.

Opłatę w wysokości 50 zł należy wnieść do 15 września 2017 roku na następujący rachunek: Politechnika Opolska, ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole Nr 80 1240 1633 1111 0000 2651 2646 z dopiskiem: Konferencja WEiZ Konstytucja RP oraz imię i nazwisko uczestnika

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres  konferencja2017.konstytucja@gmail.com

Komitet organizacyjny:

 • adw. dr Monika Haczkowska (tel. 603 868 565)
 • dr Hanna Duszka - Jakimko (tel. 501 203 857)
 • dr Filip Tereszkiewicz (tel. 600 190 263)

Komitet naukowy:

 • Prof. dr hab. Kazimierz Działocha
 • Prof. dr hab. Janusz Trzciński
 • Prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf – Rektor Politechniki Opolskiej
 • Prof. dr hab. Krzysztof Malik – Prorektor Politechniki Opolskiej ds. studentów i inwestycji
 • Dr hab. inż. Janusz Wielki, prof. PO – Dziekan WEiZ Politechniki Opolskiej
 • Dr hab. Piotr Stec, prof. UO – Dziekan WPiA Uniwersytetu Opolskiego
 • Prof. dr hab. Stanisław L. Stadniczeńko, (WPiA, WSFiZ w Warszawie)  
 • Dr hab. Małgorzata Masternak-Kubiak, prof. UWr (UWr, WPAiE)
 • Prof. dr hab. Mariusz Jabłoński (UWr, WPAiE)
 • dr Hanna Duszka – Jakimko (UO)
 • dr Monika Haczkowska (PO)

Tagi: konferencja, konstytucja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email