CCBE o zmianach w rozpatrywaniu skarg w Trybunale Praw Człowieka

18.11.2014

Przedstawiciele Stałej Delegacji CCBE przy Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu dyskutowali 10 listopada br. w Brukseli nad zmianami, wynikającymi z reformy Trybunału, które mają przyśpieszyć rozpoznawanie skarg. Naczelną Radę Adwokacką reprezentowała adw. Justyna Metelska.

Uczestnicy posiedzenia dzielili się doświadczeniami, związanymi ze stosowaniem nowego przepisu Artykułu 47 Regulaminu Trybunału, wprowadzającego zaostrzone wymogi formalne dotyczące wnoszenia skarg. Nowe reguły obowiązują od stycznia tego roku. W związku ze zmianami wprowadzony został również nowy formularz skargi.

W czasie spotkania podkreślano konieczność prowadzenia szkoleń dla prawników z zakresu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Dyskutowano również na temat przystąpienia Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Omówiono także sprawę Gross przeciwko Szwajcarii (wyrok Wielkiej Izby z 30 września 2014r., skarga nr 67810/10), dotyczącą m. In. roli pełnomocnika w postępowaniu przed Trybunałem. W wyroku Trybunał stwierdził, iż skarżąca - umyślnie unikając przekazania swojemu pełnomocnikowi informacji o kluczowym znaczeniu dla rozstrzygnięcia sprawy - nadużyła prawa do skargi w rozumieniu art. 35 ust. 3 lit a Konwencji.

Adw. Justyna Metelska jest wiceprzewodniczącą Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz stałym przedstawicielem Adwokatury Polskiej przy CCBE w Komisjach Praw Człowieka oraz w Stałej Delegacji przy Trybunale w Strasburgu.

Tagi: europejskie

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email