Brytyjscy mediatorzy poprowadzą szkolenie w Warszawie

10.09.2014

Trzej wybitni mediatorzy brytyjscy, przy wsparciu trenera z Polski, poprowadzą szkolenie zawodowe w Warszawie. Będzie to już trzecie szkolenie zorganizowane przez Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Zaplanowano je na 24-26 października 2014 r.

Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim z zapewnieniem tłumaczenia symultanicznego na język polski. Każdemu uczestnikowi, który będzie obecny na całym szkoleniu i pozytywnie ukończy obie części, zostanie wystawiony numerowany certyfikat mediatora oraz zostanie on wpisany na listę stałych mediatorów Centrum Mediacyjnego przy NRA.

Plan szkolenia zakłada łącznie 24 godziny zajęć stacjonarnych.  Zgodnie z §17 Uchwały NRA nr 57/2011 z dnia 19 listopada 2011 r. O doskonaleniu zawodowym adwokatów udział w szkoleniu będzie uprawniał do uzyskania 24 punktów szkoleniowych.

Szkolenie przeznaczone jest dla 45 adwokatów z całej Polski - liczba ta ustalona została stosownie do liczby trenerów, aby zagwarantować uczestnikom aktywny udział w sesjach i zagwarantować profesjonalny, wysoki poziom przeszkolenia. Zajęcia prowadzone będą w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Szkolenie składa się z dwóch części. Każdemu z uczestników, po dokonaniu opłaty rejestracyjnej, zostanie przesłana na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail publikacja na temat sposobu prowadzenia mediacji i dodatkowe pytania. Uczestnicy mają obowiązek zapoznać się z nią i na jej podstawie odpowiedzieć pisemnie na podane pytania. Przesłane odpowiedzi stanowią podstawę oceny pierwszej części szkolenia. Znajomość zawartego w publikacji materiału jest obligatoryjna i będzie podlegała także ocenie przy końcowej kwalifikacji mediatorów w ostatnim dniu zajęć. Jedynie osoby, które udzielą prawidłowych odpowiedzi i prześlą je w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 października 2014 r. na adres e-mail: centrum.mediacji@adwokatura.pl, mogą przystąpić do drugiej części szkolenia.

Koszt szkolenia, tj. opłatę rejestracyjną oraz pozostałe koszty, w tym koszty dojazdu i zakwaterowania ponoszą uczestnicy szkolenia lub delegujące ich Rady. Opłata rejestracyjna wynosi 1 000 zł (tysiąc złotych) netto (+23 proc. VAT).

Prosimy o dokonywanie wpłat na rachunek bankowy Naczelnej Rady Adwokackiej: 78 1160 2202 0000 0000 6084 9149 Millenium Bank, tytułem: „Opłata za szkolenie zawodowe Centrum Mediacyjnego przy NRA 24-26.10.2014 r. za  (imię, nazwisko uczestnika)”. Prosimy również uczestników o podanie danych potrzebnych do wystawienia faktury przez NRA.

Opłata rejestracyjna pokrywa udział w szkoleniu, koszty przerw na kawę i herbatę przewidzianych programem szkolenia oraz materiały dydaktyczne. Istnieje możliwość zakupienia obiadu w ORA w Klubie Adwokata, gdzie na czas szkoleń będą dostępne obiady firmowe w kwocie ok. 25 zł za zestaw (zupa, drugie danie, napój).

Załączony poniżej formularz zgłoszeniowy należy wypełnić i przesłać w nieprzekraczalnym terminie do  21 września 2014r. pocztą, e-mailem lub faxem na adres: Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa, e-mail: centrum.mediacji@adwokatura.pl / fax. 22 505-25-08

 

Formularz zgłoszeniowy

Pismo przewodnie adw. Katarzyny Przyłuskiej-Ciszewskiej, Prezes Centrum Mediacyjnego przy NRA do dziekanów

 

Tagi: mediacje, szkolenia

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email