Brytyjscy mediatorzy poprowadzą szkolenie w Warszawie

06.10.2015

Trzej wybitni mediatorzy brytyjscy, przy wsparciu trenera z Polski, poprowadzą szkolenie zawodowe w Warszawie. Będzie to już czwarte szkolenie zorganizowane przez Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Zaplanowano je na 16-18 października 2015 r. Pozostały ostatnie wolne miejsca.

Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim z zapewnieniem tłumaczenia symultanicznego na język polski. Każdemu uczestnikowi, który będzie obecny na całym szkoleniu i pozytywnie ukończy obie jego części, zostanie wystawiony numerowany certyfikat mediatora oraz zostanie on wpisany na listę stałych mediatorów Centrum Mediacyjnego przy NRA.

Plan szkolenia zakłada łącznie 24 godziny zajęć stacjonarnych. Zgodnie z §17 Uchwały NRA nr 57/2011 z dnia 19 listopada 2011 r. O doskonaleniu zawodowym adwokatów, udział w szkoleniu będzie uprawniał do uzyskania 24 punktów szkoleniowych.

Szkolenie przeznaczone jest dla 45 adwokatów z całej Polski - liczba ta ustalona została stosownie do liczby trenerów, aby zagwarantować uczestnikom aktywny udział w sesjach i zagwarantować profesjonalny, wysoki poziom przeszkolenia. Zajęcia prowadzone będą w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Szkolenie składa się z dwóch części. Każdemu z uczestników, po dokonaniu opłaty rejestracyjnej, zostanie przesłana na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail publikacja na temat sposobu prowadzenia mediacji i dodatkowe pytania. Uczestnicy mają obowiązek zapoznać się z nią i na jej podstawie odpowiedzieć pisemnie na podane pytania. Przesłane odpowiedzi stanowią podstawę oceny pierwszej części szkolenia. Znajomość zawartego w publikacji materiału jest obligatoryjna i będzie podlegała także ocenie przy końcowej kwalifikacji mediatorów w ostatnim dniu zajęć. Jedynie osoby, które udzielą prawidłowych odpowiedzi i prześlą je w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 października 2015 r. na adres e-mail: centrum.mediacji@adwokatura.pl, mogą przystąpić do drugiej części szkolenia.

Koszt szkolenia, tj. opłatę rejestracyjną oraz pozostałe koszty, w tym koszty dojazdu i zakwaterowania, ponoszą uczestnicy szkolenia albo delegujące ich Rady. Opłata rejestracyjna wynosi 1 450 złotych brutto.

Prosimy o dokonywanie wpłat na rachunek bankowy Naczelnej Rady Adwokackiej: 78 1160 2202 0000 0000 6084 9149 Millenium Bank, tytułem: „Opłata za IV szkolenie zawodowe Centrum Mediacyjnego przy NRA 16-18.10.2015 r. za (imię, nazwisko uczestnika)”. Prosimy również uczestników o podanie danych potrzebnych do wystawienia faktury przez NRA.

Opłata rejestracyjna pokrywa udział w szkoleniu, koszty przerw na kawę i herbatę przewidzianych programem szkolenia oraz materiały dydaktyczne. Istnieje możliwość zakupienia obiadu w restauracji „Adler” (obok siedziby ORA), gdzie na czas szkoleń będą dostępne obiady firmowe w kwocie ok. 25 zł za zestaw (zupa, drugie danie, napój).

Załączony poniżej formularz zgłoszeniowy należy wypełnić i przesłać e-mailem na adres: centrum.mediacji@adwokatura.pl.

(zobacz formularz)

Tagi: mediacje, szkolenie

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email