Adw. Maria Ślązak objęła funkcję prezydenta CCBE

01.12.2014

Adw. Maria Ślązak objęła 29 listopada funkcję prezydenta CCBE, czyli Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy - największej organizacji zrzeszającej europejskich prawników. Jest pierwszą Polką na tym stanowisku. Wybór nowego prezydenta odbył się podczas sesji plenarnej CCBE w Brukseli, a w obradach uczestniczyli przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej. Na 122. sesję plenarną CCBE Naczelna Rada Adwokacka delegowała adw. Bartosza Grohmana - zastępcę sekretarza NRA, adw. Ewę Krasowską – rzecznika dyscyplinarnego NRA, adw. Mirosławę Pietkiewicz – skarbnika NRA, adw. Jerzego Ziębę – członka Prezydium NRA oraz adw. Anisę Gnacikowską – przewodniczącą zespołu sekretarzy prawniczych przy NRA.

W CCBE Adwokatura Polska wespół z Krajową Rada Radców Prawnych tworzy wspólną delegację, która jest szóstą, pod względem liczby głosów, delegacją narodową w CCBE. Przewodniczącą polskiej delegacji obecnie jest adw. Dominika Stępińska-Duch. Brała ona udział we wszystkich posiedzeniach 122. sesji plenarnej, podczas której polska delegacja, składająca się z przedstawicieli NRA i Krajowej Rady Radców Prawnych, była najliczniejsza - przyjechało 17 osób.

Piątkową (28 listopada) sesję plenarną w Palais D’Egmont otworzył Aldo Bulgarelli, ustępujący prezydent CCBE. Powitał Jonathana Lippmana, prezesa Rady Sądowniczej Stanu Nowy Jork, który z kolei podziękował za zaproszenie i mówił o istotnej roli CCBE, jak i o współpracy z American Bar Association. Wskazał, że te same wyzwania stoją przed adwokaturami Europy i USA, które łączą wyznawane wartości i podobne problemy. Stwierdził, że należy pogłębiać współpracę i eliminować utrudnienia w świadczeniu usług prawnych w Europie i Stanach Zjednoczonych Ameryki. Zwrócił uwagę, że Europa, jako unia wielu państw, ma w każdym państwie inne systemy prawne w przeciwieństwie do USA, które mają regulacje federalne. Sędzia Lippman stwierdził, że jeśli mamy odnieść sukces, musimy współpracować  transkontynentalnie. Podkreślał rolę akcji pro bono i zaangażowania w nie młodych prawników, którzy mają szansę zdobywać w ten sposób doświadczenie. A z kolei dla doświadczonych prawników może to być szansa odświeżenia wiedzy w obszarach, w których na co dzień nie praktykują. Wskazał na równość dostępu do prawa i wymiaru sprawiedliwości, którą zapewni - w jego ocenie - większe zaangażowanie prawników w pracę pro bono.

Kolejnym mówcą była adw. Valdenia Paulino z Brazylii, która znana jest z walki o prawa  człowieka. W przejmującym referacie wymieniła nazwiska prawników zamordowanych w jej kraju za zaangażowanie w walkę o prawa najuboższych. Podziękowała za okazywane jej wsparcie i przypominała, że rzeczywistość pracy prawników w różnych częściach świata może być bardzo odmienna. W uznaniu jej pracy, otrzymała ona Nagrodę Praw Człowieka CCBE za 2014 r. przy owacjach na stojąco.

Następnie prezydent Bulgarelli powitał wszystkie delegacje. Adw. Dominika Stępińska-Duch przedstawiła kolejno wszystkich gości z Polski. W delegacji Krajowej Rady Radców Prawnych znaleźli się: mec. Dariusz Sałajewski, prezes KRRP, mec. Andrzej Kalwas,  były prezes KRRP i były minister sprawiedliwości, mec. Arkadiusz Bereza, wiceprezes KRRP, mec. Ewa Stompor-Nowicka, wiceprezes KRRP, mec. Zbigniew Pawlak, wiceprezes KRRP, mec. Barbara Kras, sekretarz KRRP, mec. Maciej Bobrowicz, były prezes KRRP, mec. Teresa Stecyk, członek KKRP, mec. Zbigniew Szychowski, były dziekan OIRP w Gdańsku, mec. Jędrzej Klatka – członek delegacji oraz mec. Rafał Ciesielski – oficer informacyjny.

Kolejnym punktem obrad było omówienie projektu raportu rocznego oraz dyskusja nad przyszłością CCBE. W trakcie dyskusji na temat przyszłych prac Rady, adw. Dominika zabrała głos, wskazując na konieczność wspierania przez Radę komunikacji z lokalnymi radami adwokackimi a nawet indywidualnymi prawnikami, w celu przybliżenia im roli CCBE. Piątkowa sesja została zamknięta po godz. 17-tej. Wieczorem CCBE zorganizowała koktajl, podczas którego żegnano Jonathana Goldsmitha, sekretarza generalnego CCBE, który odchodzi po latach pracy w Radzie. Wśród licznych życzeń i laudacji, znalazły się również te od polskiej delegacji - złożyli je w imieniu NRA adw. Dominika Stępińska-Duch oraz adw. Bartosz Grohman. Dziękowali szczególnie za wspieranie polskiej adwokatury w strukturach CCBE.

Kolacja była okazją dla polskiej delegacji do promowania adw. Marii Ślązak i deklarowania dla niej pełnego wsparcia ze strony NRA. W rozmowach z byłymi prezydentami CCBE – Georgesem-Albertem Dalem, Michelem van Doosselaerem i Michelem Goutem, wskazywano na rosnące zainteresowanie polskiej adwokatury znaczeniem CCBE i wolę zacieśniania współpracy, co spotkało się z dużym zainteresowaniem i deklaracjami wsparcia.

W sobotę rano, 29 listopada, kontynuowano obrady plenarne, zgodnie z porządkiem obrad. W trakcie dyskusji na temat projektu w sprawie migracji ponownie głos zabrała adw. Dominika Stępińska-Duch, wskazując na wsparcie Polski dla regulacji dotyczących projektu, lecz ze zwróceniem uwagi na treść poszczególnych zapisów, które  w świetle wydarzeń na Ukrainie mogą się wydawać trudniejsze do przyjęcia. Poprawki zaproponowane przez polską delegację zostały przyjęte.

Głównym punktem obrad były wybory prezydenta CCBE na następną kadencję. Funkcję tę powierzono adw. Marii Ślązak, pierwszej Polsce na tym stanowisku. W imieniu Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej kwiaty oraz życzenia wręczyli nowej prezydent adw. Mirosława Pietkiewicz, adw. Dominika Stępińska-Duch oraz adw. Bartosz Grohman, który przekazał również list gratulacyjny od adw. Andrzeja Zwary, prezesa NRA. Delegacja z Polski podziękowała też ustępującemu prezydentowi Aldo Bulgarelliemu.

Prezydent CCBE Maria Ślązak wygłosiła krótkie przemówienie, w którym serdecznie i gorąco podziękowała polskiej delegacji  i przedstawicielom obu samorządów: adwokackiemu i radców prawnych. Wyraziła wdzięczność za tak liczną reprezentację z Polski. Podkreślała potrzebę integracji nowych członków CCBE  i członków obserwatorów przy CCBE oraz zwiększenia efektywności prac CCBE. Podziękowała też ustępującemu prezydentowi oraz swoim współpracownikom. Do tej pory pełniła obowiązki wiceprezydenta CCBE.

Tego dnia wybrano również Prezydium CCBE. W jego skład weszli: Michel Benichou z Francji jako pierwszy wiceprezydent, Ruthven Gemmel ze Szkocji - drugi wiceprezydent oraz Antonin Mokry z Czech - trzeci wiceprezydent.

Krótka obecność przedstawicieli Prezydium NRA na sesji plenarnej CCBE utwierdza Naczelną Radę Adwokacką co do konieczności aktywnego uczestniczenia w pracach tego gremium, albowiem jest to najlepsza platforma wymiany doświadczeń międzynarodowych w Europie a nadto wypracowywane tu uregulowania i mechanizmy mają olbrzymie znaczenie dla wykonywania zawodu adwokata.

adw. Bartosz Grohman, 

zastępca sekretarza NRA

(zobacz wywiad z adw. Marią Ślązak)

Tagi: europejskie

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email