7. Zjazd Adwokatury Czeskiej

05.10.2017

Siódmy z kolei Zjazd Czeskiej Adwokatury odbył się 22 września w Pradze. Jego zadaniem było wyłonienie nowych władz samorządowych, jak również podjęcie niezbędnych uchwał. 

Czeski samorząd adwokacki ma wyłącznie poziomą strukturę, to znaczy wszyscy uprawnieni do posługiwania się tytułem zawodowym adwokata należą do ogólnokrajowej Czeskiej Izby Adwokackiej. Brak podziału terytorialnego oznacza, że każdy adwokat jest uprawniony (i zarazem obowiązany) do udziału w ogólnoczeskim Zjeździe zwoływanym co cztery lata. 

Organem na bieżąco prowadzącym w Republice Czeskiej ogólnoadwokackie sprawy jest wybierane przez Zjazd jedenastoosobowe Prezydium ČAK (skrót od oryginalnego brzmienia nazwy: Česká advokátní komora), które na pierwszym pozjazdowym posiedzeniu wybiera ze swego grona Prezesa. Nowe Prezydium ukonstytuowało się w dniu 25 września 2017 r.; od tego dnia na fotelu prezesa zasiada adwokat dr Vladimir Jirousek, doświadczony działacz samorządowy.

Zjazd wybrał także nowy skład Komisji Rewizyjnej, a także Komisję Dyscyplinarną i Odwoławczą Komisję Dyscyplinarną. Uchwalono ponadto zmiany w pięciu regulaminach określających działanie adwokatury.

Niezmiernie istotną częścią Zjazdu było sprawozdanie ustępującego (po dwóch czteroletnich kadencjach) Prezesa ČAK, adwokata dra Martina Vychopenia. Omówiwszy wykonanie uchwał poprzedniego Zjazdu oraz pracę Prezydium mijającej kadencji - między innymi z powołaniem się na dane zawarte w sprawozdaniu finansowym - dr Vychopeň skupił się na kilku najistotniejszych zagadnieniach, które zdominowały aktywność władz czeskiej adwokatury w latach 2013-2017.

Wśród nich wskazał na liczne sukcesy ČAK konsultującej bądź inicjującej przedsięwzięcia legislacyjne organów władzy państwowej, podkreślił także wagę współpracy z Czeską Izbą Gospodarczą. Z naciskiem wskazał na konserwatywne podejście Prezydium ČAK do adwokackich pryncypiów. Zapoznał także zebranych z danymi statystycznymi obrazującymi gwałtowny wzrost liczby adwokatów – na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat liczebność profesji wzrosła z 7.663 osób w 200 roku do 11.310 w roku 2016; do tego należy brać pod uwagę dużą ilość aplikantów – jest ich ponad trzy tysiące, z tym liczba ta od kilku lat już nie rośnie.

Odchodzący  prezes omówił następnie działalność morawskiego Oddziału Czeskiej Izby Adwokackiej oraz jej Regionalnych Ośrodków; wspomniana na wstępie jednopoziomowa struktura samorządu nie stoi bowiem na przeszkodzie tworzeniu terytorialnych struktur, bez władczych kompetencji lecz za to z obowiązkiem organizowania szkoleń dla aplikantów, tworzenia możliwości doskonalenia zawodowego i podejmowania wszelakich działań służących integrowaniu środowiska zawodowego. Kolejną część swego wystąpienia dr Martin Vychopeň poświęcił aktywności czeskiej adwokatury na międzynarodowych forach, w tym w szczególności w ramach CCBE (należy podkreślić, że adwokat dr Antonín Mokrý  jest obecnie Pierwszym Wiceprezesem tej organizacji, zaś adw. dr Stanislav Balík wybrany został Przewodniczącym Komitetu PECO).

W sprawozdaniu dra Vychopenia znalazły się także informacje o medialnej działalności Czeskiej Izby Adwokackiej. Miesięcznik „Bulletin adwokacie” pozostaje niezmiennie wydawany w formie papierowej i dociera do wszystkich adwokatów oraz aplikantów; ogólnodostępna forma internetowa pisma uzupełnia zawartość pisma o bieżące informacje, a także pozwala czerpać zyski z reklam. Redagowany jest także – i rozsyłany cyklicznie pocztą elektroniczną – internetowy zbiór aktualności. Obfitość wiadomości można znaleźć również na stronie internetowej Izby.

W ramach sprawozdania znalazło się ponadto omówienie stanu głównej siedziby władz samorządu – pozostaje nią zabytkowy pałac w centrum Pragi, testamentalnie zapisany adwokaturze przez jednego z jej luminarzy jeszcze w XIX wieku, doskonale teraz urządzony i uzupełniony nowoczesną, funkcjonalną przybudówką od strony obszernego podwórza, a także zabudową podcieni od frontu. Osobnym punktem podsumowującego kadencję sprawozdania była wielce złożona problematyka elektronizacji działania Izby. Dr. Martin Vychopeň poruszył też w swym wystąpieniu to, co się w mijającej kadencji samorządowi nie udało; między innymi, bezskuteczne okazały się próby podwyższenia stawek adwokackich zasądzanych z urzędu. Mówca wspomniał na koniec postać wybitnego czeskiego adwokata, znakomitego działacza samorządowego (w przeszłości wieloletniego  Prezesa ČAK) i zarazem erudyty o świetnym piórze – dra Karela Čermáka, zmarłego w czerwcu 2017 roku.

Sprawozdanie ustępującego Prezesa stało się zaczynem dyskusji. Zanim jednak ją otwarto, wybrane przez aklamację Prezydium Zjazdu ogłosiło rozpoczęcie możliwości oddawania głosów w wyborach do wymienionych czterech organów. Kandydaci do nich byli znani ogółowi o wiele wcześniej, dzięki publikacjom elektronicznym oraz specjalnie wydrukowanemu, rozprowadzanemu w kuluarach kurierowi zjazdowemu. Głosowanie odbywało się w sposób tradycyjny – poprzez dokonywanie skreśleń na kartach otrzymywanych przez każdego uczestnika Zjazdu podczas rejestracji obecności. Urny były dostępne w pomieszczeniach przylegających do Sali obrad przez trzy godziny, po czym komisja skrutacyjna – wybrana pierwej, tak samo jak inne niezbędne ciała zjazdowe, przez aklamację – przystąpiła do liczenia głosów. Rezultaty można było poznać tegoż dnia wieczorem, podczas uroczystego bankietu.

Na Zjazd przybyli zaproszeni goście, tak czescy, jak i zagraniczni.  Spośród nich krótkie słowa do zebranych skierowali kolejno: Prezydent International Bar Association, Prezydent CCBE, przedstawiciel Prezesa Słowackiej Izby Adwokackiej, pisząca te słowa przedstawicielka Prezesa polskiej Naczelnej Rady Adwokackiej, a następnie kolejno zabrali zwięźle glos: Minister Sprawiedliwości Republiki Czeskiej, Minister do Spraw Praw Człowieka, Równego Traktowania i Legislacji, Prezes Sądu Najwyższego, Naczelny Pełnomocnik Państwa (który jest odpowiednikiem Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej), Prezes Izby Notarialnej, Przewodnicząca Stowarzyszenia Sędziów oraz reprezentant Stowarzyszenia Pełnomocników Państwa.

Swoistą ciekawostką dla zewnętrznych obserwatorów było odegranie podczas ceremonii otwarcia Zjazdu, oprócz Hymnu Republiki Czeskiej, również Hymnu Adwokatury, przez zespół złożony ze studentów Praskiego Konserwatorium. Hymn Adwokatury Czeskiej, autorstwa Borisa Urbánka, został skomponowany na motywach koncertu fortepianowego D-dur Jana Nepomucena Kaňki – tego samego adwokata i muzyka zarazem, który przed około stu pięćdziesięcioma laty uczynił na rzecz swego środowiska zapis w postaci barokowego pałacyku.

Na uwagę zasługuje doskonała organizacja, która pozwoliła na spokojne dotrzymanie ram czasowych wszystkich zaplanowanych zdarzeń zjazdowych. Prócz końcowego przyjęcia na które mogli otrzymać zaproszenie wszyscy chętni, w wieczór poprzedzający obrady odbyło się również niezwykle miłe, maksymalnie odformalizowane spotkanie wszystkich przybyłych gości z członkami kończących kadencję organów samorządu; miało ono miejsce na odpowiednio na to wydarzenie przygotowanym wewnętrznym dziedzińcu siedziby ČAK. Prowadzący to spotkanie dr Martin Vychopeň, w serdeczny sposób kolejno prezentował (a w niektórych wypadkach wyróżniał wręczeniem adwokackich odznaczeń)  wszystkich swych dotychczasowych współpracowników, ci zaś krótko i zazwyczaj dowcipnie zabierali głos.

Gościnność wobec reprezentantów zagranicznych adwokatur i międzynarodowych organizacji daleko wykroczyła poza granice perfekcyjnej organizacji. Opieka Gospodarzy była odczuwalna na każdym kroku, zadbano także o uatrakcyjnienie pobytu krótką wycieczką do pobliskiej Kutnej Góry, historycznego miasta bogatego w zabytki, wsławionego w dziejach produkcją srebra i wybijanych na miejscu monet. Praski grosz był w średniowieczu najstabilniejszą walutą Europy; czeska adwokatura, tradycyjna w dbałości o pryncypia i zarazem nowoczesna w sposobach wykonywania zawodu, doskonale widoczna w międzynarodowych gremiach – jawi się współcześnie jako bezpieczny punkt odniesienia dla palestr naszego kontynentu.

adw. Ewa Stawicka 

Tagi: konferencje, Praga

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email