Uchwała programowa Nadzwyczajnego Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie

17.10.2014

Wprowadzenie nowoczesnych metod szkolenia, zwalczanie nieuczciwej konkurencji oraz jawność działalności organów izby to niektóre z postulatów  uchwały programowej, przyjętej 11 października 2014 r. przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie.

Adwokaci warszawscy stwierdzają w uchwale, że zwiększenie liczby adwokatów, przy jednoczesnym braku wzrostu zapotrzebowania na usługi prawne, wymusza na samorządzie wyszukiwanie i opracowywanie nowych rozwiązań i nowych modeli prowadzenia praktyki adwokackiej. Samorząd winien zadbać o reklamę zawodu adwokata, działalność społeczną kształtującą wizerunek palestry, zwalczanie nieuczciwej konkurencji i reprezentowanie środowiska w procesie stanowienia prawa.

Uchwała nakłada na ORA  obowiązek uporządkowania kwestii finansowych. - Należy dokonać przeglądu izbowych wydatków oraz przemyśleć strukturę wpływów i gospodarowanie majątkiem. Owocem tej debaty powinno być wypracowanie modelu optymalnego, w którym obciążenie adwokata lub aplikanta daniną w postaci składki czy opłaty jest dokonywane jedynie w niezbędnym zakresie oraz związane jest z wykonywaniem nałożonych przez prawo lub zgromadzenie Izby obowiązków lub też z wymiernymi i akceptowalnymi korzyściami dla warszawskiego środowiska adwokackiego -  czytamy.

Zgromadzenie stwierdziło, że koniecznym jest przeprowadzanie akcji marketingowych promujących zawód adwokata, na wzór akcji przeprowadzonych w izbach łódzkiej i katowickiej. Za równie istotne uznano promowanie wiedzy z zakresu zarządzania i marketingu prawniczego, a także edukację w zakresie narzędzi informatycznych przeznaczonych dla profesjonalnych pełnomocników oraz bezpieczeństwa danych szczególnie wrażliwych, w tym danych osobowych.

Zgromadzenie opowiedziało się za kontynuacją akcji pro bono zarówno na szczeblu ogólnopolskim, jak i lokalnych. Uchwała zachęca adwokatów do indywidualnych aktywności wspierających organizacje pożytku publicznego i organizacje społeczne.

Zgromadzenie oczekuje od ORA umożliwienia tworzenia w jej strukturach wyspecjalizowanych komórek, w których dobrowolnie mogliby skupiać się adwokaci zainteresowani daną dziedziną prawa.

W uchwale zaleca się radzie podjęcie działań zmierzających do negocjowania ofert grupowych dotyczących zakupów z zakresu systemu informacji prawnej, usług biurowych czy też pakietów ubezpieczeniowych, kart sportowych itp.

Zgromadzenie wskazało na potrzebę utrzymania działalności w zakresie pomocy dla adwokatów i aplikantów oraz ich rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach losowych. Zaleca się również kontynuację wsparcia dla seniorów izby. Poddano również pod rozwagę NRA utworzenie Domu Seniora Adwokata.

Zwrócono też uwagę na działalność integracyjną i sportową, wskazując na walor wizerunkowy i wzmocnienia okazji do wzajemnego poznania się członków samorządu. Zaznaczono jednak, że należy uregulować kwestie finansowania tego typu spotkań.

Adwokaci warszawscy zobowiązali ORA do opracowania i wdrożenia programu zwalczania nieuczciwej konkurencji w dwóch wymiarach. Zewnętrznym – poprzez podejmowanie działań prawnych przewidzianych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz w wymiarze wewnętrznym - poprzez piętnowanie naruszeń etyki zawodowej przez adwokatów dopuszczających się deliktów dyscyplinarnych związanych z nieuczciwą konkurencją.

Uchwała zobowiązuje ORA do reprezentowania adwokatury warszawskiej w kontaktach z instytucjami wymiaru sprawiedliwości oraz na forum NRA. Zaleca się prowadzenie cyklicznych spotkań z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości w sprawach administracyjnych i porządkowych, a także aktywne inicjowanie dyskusji dotyczących zmian przepisów samorządu. Izba widzi też ważną rolę w reprezentowaniu warszawskiej palestry w procesach legislacyjnych na poziomie samorządowym oraz, w porozumieniu z organami NRA, w procesie stanowienia prawa na poziomie centralnym. Adwokaci wskazują również na występowanie przez warszawską ORA w charakterze „przyjaciela sądu” w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Uchwała zachęca do współpracy organizacyjnej i integracyjnej z przedstawicielami innych samorządów zawodów zaufania publicznego skupionych na terenie izby warszawskiej.

Warszawscy adwokaci uważają za konieczne publikowanie na bieżąco protokołów z posiedzeń, uchwał ORA oraz innych publicznych dokumentów organów izby. Oczekują też zapewnienia dostępu do innych dokumentów z zakresu działalności izby na żądanie poszczególnych adwokatów. Zobowiązano ORA do sporządzenia regulaminu udostępniania informacji publicznej oraz informacji o działalności samorządowej.

Adwokaci oczekują od władz izby regularnych dyżurów i cyklicznych otwartych spotkań z członkami Prezydium ORA i przedstawicielami innych organów. Wskazano na konieczność uruchomienia platformy dyskusji wewnątrzśrodowiskowej za pomocą Ekstranetu. Jednocześnie apelowano do adwokatów o zachowanie umiaru i taktu w wypowiedziach na łamach prasy i na portalach ogólnodostępnych.

Zgromadzenie widzi konieczność dokonania dogłębnej analizy finansów i majątku izby adwokackiej w Warszawie. W uchwale czytamy, że poszczególne wydatki izbowe należy zracjonalizować, optymalizując odpowiednio sposób funkcjonowania izby. W szczególności zwracają uwagę na wydatki związane z bazą lokalową izby, a także wysokością i strukturą składek adwokackich. Zgromadzenie zobowiązało ORA do przedstawienia analizy modelu finasowania poszczególnych działań rady. Zaznaczono też, że wynagrodzenie osób działających na rzecz izby powinno odpowiadać faktycznemu nakładowi pracy i nie może być wygórowane.

Zwrócono też uwagę na konieczność podniesienia poziomu szkolenia aplikantów adwokackich. – Należy odejść od wykładania teorii i doktryny prawa na rzecz nacisku na adwokackie umiejętności praktyczne i umiejętności miękkie – czytamy w uchwale. Adwokaci widzą potrzebę zwiększenia nacisku na naukę metodą kazusową oraz wypracowanie jednolitego programu dydaktycznego.

Zgromadzenie zobowiązało ORA do przygotowania projektu Statutu Izby Adwokackiej w Warszawie oraz przedstawiło harmonogram realizacji postanowień uchwały.

Do uchwały programowej przygotowano dwa załączniki, w których zwrócono się do Sejmu i Senatu o niezwłoczną nowelizację art. 16 ust. 2 i 3 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo o adwokaturze z uwagi na niezgodność z Konstytucją, wynikającą z braku prawidłowych wytycznych dotyczących treści rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oraz w sprawie opłat za czynności adwokackie.

Ponadto przyjęto również uchwałę finansową oraz uchwałę w sprawie uczczenia pamięci adwokatów więzionych i zamordowanych w nazistowskich obozach koncentracyjnych. Uchwała przypomina, że w obozach koncentracyjnych zostało zamordowanych tysiące adwokatów, których postawa stanowi wzór moralny dla obecnych i przyszłych pokoleń adwokatów i apeluje aby Adwokatura pielęgnowała ich pamięć. Warszawscy adwokaci zaapelowali do Prezydium NRA o przyznanie pośmiertnie Odznaki Adwokatura Zasłużonym adwokatom więzionym w obozach koncentracyjnych. Ponadto w uchwale sprzeciwiono się używaniu określenia „polskie obozy koncentracyjne” i uznano za właściwe używanie określenia „niemieckie nazistowskie obozy koncentracyjne”.

 uchwała programowa 

zał. nr 1 do uchwały programowej

zał. nr 2 do uchwały progrmaowej

uchwała dot. uczczenia pamięci adwokatów - więźniów obozów koncentracyjnych

 

 

 

Tagi: uchwała

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email