„Adwokatura Wileńska 1918-1939”

14.01.2014

O przedwojennej adwokaturze wileńskiej niewiele wiadomo. Lukę tę z pewnością uzupełni najnowsza monografia dr. Mikołaja Tarkowskiego „Adwokatura Wileńska 1918-1939”.

W książce przedstawiono zarówno działalność organów jak i aktywność adwokacką wykraczającą poza zadania ustawowe.

Mimo, iż autor skupia się na czasach dwudziestolecia międzywojennego to jednak pierwszy rozdział dosyć szczegółowo poświęca dziejom adwokatury wileńskiej w okresie przedrozbiorowym, w pierwszej połowie XIX w. oraz podczas I wojny światowej.

W monografii znajdziemy obszerny opis funkcjonowania Komisji Adwokackiej, charakterystykę ustrojową wileńskiego samorządu w świetle Statutu Tymczasowego Palestry Państwa Polskiego i ordynacji adwokackich z 1932 i 1938 r. Dowiemy się również jaki był ówczesny system kształtowania zawodowego, sądownictwo dyscyplinarne i polubowne oraz jak wyglądała reprezentacja interesów zawodowych. Niezwykle interesujący jest rozdział poświęcony działaniom pozaustrojowym jak: udzielanie porad prawnych osobom niezamożnym, angażowanie się w sprawy z zakresu patronatu więziennego, prowadzenie biblioteki adwokackiej, uczestnictwo w stowarzyszeniach i organizacjach adwokackich oraz angażowanie się adwokatów w działalność naukową oraz społeczno-polityczną. Dr Tarkowski nie pomija również wątku powojennych losów adwokatów z Wilna.

Książka zawiera bogaty aneks, w którym znajdziemy m.in. skład Komisji Adwokackiej w Wilnie, Rady Adwokatów Przysięgłych w Wilnie, Rady Adwokackiej w Wilnie oraz Okręgowej Rady Adwokackiej w Wilnie, listę przewodniczących kolegium rzeczników dyscyplinarnych, skład sądów dyscyplinarnych a nawet wykaz członków komisji egzaminacyjnej. W aneksie opublikowano również spis adwokatów z uwzględnieniem miejsca wykonywania zawodu.

Materiały źródłowe autor wyszukał m.in. w Litewskim Centralnym Archiwum Państwowym w Wilnie i Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk.

Dr Mikołaj Tarkowski jest adiunktem w Katedrze Historii Państwa i Prawa Polskiego WPiA Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się historią państwa i prawa oraz historią doktryn politycznych i prawnych. Przedstawiona monografia jest rozszerzoną wersją jego rozprawy doktorskiej.

Tagi: publikacja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email