17 samorządów zawodowych apeluje o zachowanie zawodu urbanistów

Prezesi wszystkich samorządów zawodów zaufania publicznego skierowali do senatorów RP apel o zmianę przyjętych przez Sejm 4 kwietnia rozwiązań dotyczących likwidacji zawodu urbanisty oraz samorządu zawodowego urbanistów, zawartych w ustawie o ułatwieniu dostępu do niektórych zawodów regulowanych.Rolą urbanistów jest służba wszystkim szczeblom administracji publicznej w działaniach na rzecz optymalizacji zarządzania przestrzenią i efektywnym procesom rozwojowym, przy zapewnieniu właściwych warunków ochrony i kształtowania przestrzennego. Dlatego też właściwie skonstruowana i silna pozycja urbanisty w procesie planowania rozwoju w skali lokalnej, regionalnej i krajowej jest niezbędna dla budowy racjonalnych podstaw rozwoju gospodarczego i przestrzennego kraju (…) – czytamy w piśmie do senatorów.

Apel złożony na ręce Bogdana Borusewicza, marszałka Senatu RP, otrzymali też Donald Tusk, prezes Rady Ministrów, Kazimierz Kleina, przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu RP oraz Marek Ziółkowski, przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej Senatu RP.

O likwidacji samorządu urbanistów oraz ogólnej sytuacji samorządów zawodów zaufania publicznego po wprowadzeniu zmian w ustawach deregulacyjnych, rozmawiali przedstawiciele samorządów zawodów zaufania publicznego podczas spotkania, które odbyło się 8 kwietnia br. w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej.

Zebrani podkreślili, iż środowiska samorządów zawodów zaufania publicznego reprezentuje kilkaset tysięcy członków, których merytoryczny i profesjonalny głos został całkowicie zlekceważony przy uchwalaniu pierwszych transz zawodów podlegających ustawie deregulacyjnej. Podczas spotkania wskazywano na zagrożenie interesu społecznego,

poprzez obniżenie wymogów merytorycznych koniecznych do wykonywania poszczególnych zawodów. Uczestnicy spotkania porozumieli się w sprawie podjęcia wspólnych działań, również o charakterze instytucjonalnym (powołania wspólnego biura dla samorządów), zmierzających do ochrony konstytucyjnej zasady samorządności zawodów zaufania publicznego oraz przeciwdziałających stałemu obniżaniu wartości środowisk inteligenckich, wykonujących zawody zaufania publicznego. Efektem spotkania jest również apel przeciwko likwidacji Krajowej Rady Izby Urbanistów.

Przypomnijmy, że pierwsza transza dotycząca zmiany ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów weszła w życie w ubiegłym roku. W ubiegłym tygodniu zaś, Sejm RP uchwalił drugą transzę deregulacji.

czytaj apel

Tagi: legislacja, deregulacja, samorząd