Debata nt. implementacji dyrektywy PE ws. ADR

Na debacie dotyczącej implementacji art. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie ADR spotkali się w siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawiciele samorządów zawodów prawniczych oraz organów odpowiedzialnych za poszczególne sektory rynku, organizacji konsumenckich oraz przedsiębiorców i istniejące już podmioty ADR. Debata miała miejsce 6 maja. NRA reprezentowała adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska.

Na spotkaniu przedstawiciel UOKiK podsumował dotychczasowe prace urzędu nad różnymi wariantami implementacji oraz zaprosił uczestniczących gości do dyskusji na podstawie materiałów wcześniej zgromadzonych przez przedstawicieli UOKiK. Materiał zawierał obszerne opracowanie nadesłane przez przedstawicieli ADR w innych krajach członkowskich, a ponad to opisy dopuszczalnych wariantów implementacji oraz terminarz działań legislacyjnych i pozalegislacyjnych.

Jako rekomendowane rozwiązanie został uczestnikom debaty przedstawiony wariant „mieszany” tzn. zakładający istnienie obok siebie zarówno podmiotów biznesowych, jak i publicznych świadczących konsumentom szeroko rozumiane usługi z zakresu sądownictwa polubownego oraz mediacji i negocjacji.

Spotkanie miało charakter wymiany poglądów przez zaproszonych gości na temat proponowanych wariantów wdrożenia dyrektywy. W czasie spotkania głos zabrali delegaci reprezentujący m.in. : Związek Banków Polskich, Krajowa Rada Notarialna, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, Stowarzyszenie Praw Pasażerów „Przyjazne Latanie”, Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Debata i konsultacje będą kontynuowane 28 maja, ponieważ celem konsultacji jest prawidłowa implementacja dyrektywy ADR do polskiego porządku prawnego. Zapewniająca pełne pokrycie systemy ADR poprzez rozwój istniejących w Polsce struktur tzn. funkcjonujących w polskim systemie prawnym jednostek polubownego rozwiązywania sporów dla poszczególnych sektorów gospodarki.

Reprezentująca Naczelną Radę Adwokacką adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska, prezes Centrum Mediacyjnego przy NRA zaoferowała wdrożenie do systemu istniejących w adwokaturze struktur polubownych do pozasądowego rozwiązywania sporów, w tym z udziałem konsumentów.

Oficjalne stanowisko Naczelnej Rady Adwokackiej w związku z implementacją art. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie ADR wyrażone w piśmie do UOKiK w dniu 18.02.2014r. 

Tagi: NRA, europejskie