Opinia NRA o zmianie przepisów dot. podatku dochodowego

Naczelna Rada Adwokacka negatywnie ocenia zmiany zaproponowane w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

W uchwale przyjętej przez Prezydium NRA 8 października krytycznie odniesiono się do zróżnicowania stawek ryczałtu dla przychodów ewidencjonowanych od przychodów osiąganych w zakresie wykonywania wolnych zawodów oraz przychodów ze świadczenia usług prawnych, rachunkowo-księgowych i doradztwa podatkowego, innych niż świadczonych w ramach wolnych zawodów. Adwokaci mają również zastrzeżenia w zakresie opodatkowania dochodów spółek komandytowych oraz niektórych spółek jawnych podatkiem dochodowym od osób prawnych.

- Za nieuprawnione i nieuzasadnione należy uznać zróżnicowanie stawek ryczałtu dla przychodów ewidencjonowanych od przychodów osiąganych w zakresie wykonywania wolnych zawodów – na poziomie 17%, zaś przychodów ze świadczenia usług prawnych, rachunkowo-księgowych i doradztwa podatkowego innych niż świadczonych w ramach wolnych zawodów – według stawki 15%. – czytamy w uchwale. Prezydium NRA argumentuje, że takie ustalenia dyskryminują osoby wykonujące wolny zawód, w tym zawód adwokata oraz są niekorzystne dla osób korzystających z pomocy profesjonalnych prawników.  NRA postuluje wprowadzenie jednolitej stawki na poziomie 15% dla przychodów ze świadczenia usług prawnych.

Z kolei opodatkowanie dochodów spółek komandytowych oraz niektórych spółek jawnych zwiększy koszty prowadzenia działalności w tych formach, co w dalszej kolejności zwiększy koszty pomocy prawnej ponoszone przez obywateli.

Naczelna Rada Adwokacka postuluje wstrzymanie prac legislacyjnych w tym zakresie lub ewentualnie o przesunięcie terminów wejścia w życie planowanych zmian, pozwalające adwokatom na ewentualną zmianę formy wykonywania zawodu.

czytaj uchwałę