Adw. Justyna Mazur powołana do Rady Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Adw. Justyna Mazur, dziekan ORA w Bydgoszczy, została powołana do Rady Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Uroczyste spotkanie władz rektorskich  z nowo powołaną Radą Uczelni, a następnie jej pierwsze posiedzenie odbyło się 19 marca 2019 r.

Rektor prof. dr hab. Jacek Woźny wręczył członkom Rady, wybranym przez Senat UKW, 29 stycznia 2019 r., akty powołania. W skład skład Rady Uczelni weszli:  Lucyna Kopińska - dyrektor Regionu Bankowości Detalicznej PKO Bank Polski SA, która objęła funkcję przewodniczącej. Wśród członków spoza wspólnoty uczelni znaleźli się adw. Justyna Mazur - dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy i Elżbieta Rusielewicz - radna Rady Miasta Bydgoszczy. Wśród członków Rady ze wspólnoty uczelni zaś:  dr Aldona Chlewicka-Mączyńska - dyrektor Biblioteki UKW, prof. dr hab. Roman Leppert - kierownik Katedry Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej Instytutu Pedagogiki, prof. dr hab. Jacek Maciejewski - prodziekan ds. Nauki i Współpracy Wydziału Humanistycznego oraz Adrian Kaczorowski - przewodniczący Samorządu Studenckiego.

Zadania stojące przed Radą określa ustawa "Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce". Będzie to opiniowanie projektu strategii uczelni, opiniowanie projektu statutu, monitorowanie gospodarki finansowej i zarządzania uczelnią, wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat oraz opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni. W ramach monitorowania gospodarki finansowej Rada Uczelni opiniować będzie plan rzeczowo-finansowy, zatwierdzać sprawozdanie z jego wykonania oraz sprawozdanie finansowe.

Kadencja pierwszej Rady Uczelni Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego zakończy się 31 grudnia 2020 r.  

Tagi: uniwersytet, izba, dziekan