Prof. Andrzej Zoll profesorem honorowym UJ

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego 27 listopada nadał prof. Andrzejowi Zollowi tytuł  profesora honorowego tej uczelni. Laudację wygłosił adw. prof. dr hab. Piotr Kardas, wiceprezes NRA.

Wniosek o przyznanie tytułu profesorowi Zollowi wysunęły dwa wydziały UJ: Prawa i Administracji oraz Studiów Międzynarodowych. Do tej pory tytułem Profesora Honorowego Uniwersytetu Jagiellońskeigo nagrodzonych zostało jedynie 16 osób.

Profesorowi Andrzejowi Zollowi godność ta została przyznana m. in. za:
- wkład do nauki prawa karnego, w szczególności w zakresie konstytucyjnych podstaw prawa karnego, koncepcji uniwersalnej i obiektywnej bezprawności oraz norm sprzężonych, dyrektyw sądowego wymiaru kary, konstrukcji kontratypów jako okoliczności wtórnie legalizujących zachowanie,
- wkład w tworzenie i rozwój krakowskiej szkoły prawa karnego i propagowanie jej osiągnięć w kraju i za granicą,
- działalność publiczną, w szczególności jako sędzia i prezes Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz twórca współczesnej kodyfikacji prawa karnego,
- niezłomną obronę zasad państwa prawnego i demokratycznych wartości w życiu publicznym.

Adw. prof. Kardas jest profesorem prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego i uczniem profesora Zolla. W laudacji przypomniał, że profesura honorowa najstarszej polskiej uczelni akademickiej to wyróżnienie szczególne, przyznawane wyjątkowo, najwybitniejszym przedstawicielom środowiska akademickiego. Tym, którzy poprzez swoją działalność naukową, dydaktyczną oraz publiczną w sposób szczególny zasłużyli się nauce, nauczaniu i sprawom publicznym.  
"Zarówno w sferze prowadzonych badań naukowych oraz debacie uczonych, jak i w zakresie działalności publicznej i sporach o sprawach dla demokratycznego państwa prawnego najważniejszych prof. Andrzej Zoll zachowywał postawę Uczonego, poszukującego odpowiedzi na pytania fundamentalne w ramach racjonalnego dyskursu. Czynił tak zawsze, także w sytuacjach ekstremalnych, w których emocje związane z konfliktem wymagają nadzwyczajnej mądrości i opanowania" - mówił w laudacji adw. prof. dr hab. Kardas. - "Był i pozostaje wzorem Uczonego, dążącym do tego, by Ci którzy przyjdą po Nim byli lepsi, bo tylko w ten sposób można zachować linearny rozwój nauki i myśli społecznej."

(czytaj całą laudację adw. prof. dr. hab. Piotra Kardasa)


Prof. Andrzej Zoll jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, w 1988 uzyskał tytuł naukowy profesora nauk prawnych. W 1991 objął stanowisko profesora zwyczajnego, a do 2013 r. pełnił funkcję kierownika Katedry Prawa Karnego UJ. Był ekspertem „Solidarności” w trakcie rozmów Okrągłego Stołu, sędzią i prezesem Trybunału Konstytucyjnego (1993-1997), Rzecznikiem Praw Obywatelskich (2000-2006), przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej (1991-1993), przewodniczącym Rady Legislacyjnej, przewodniczącym Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego. Profesor Andrzej Zoll jest członkiem Polskiej Akademii Umiejętności, członkiem Akademii Nauki i Sztuki w Salzburgu i Polskiego PEN Clubu przewodniczącym Komisji do spraw Etyki w Nauce PAN.

Profesor Andrzej Zoll jest doktorem honoris causa Uniwersytetu w Moguncji, Uniwersytetu Wileńskiego oraz Akademii Medycznej we Wrocławiu, laureatem nagrody Fundacji Alexandra Humboldta. Otrzymał m.in. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (1997) oraz Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2011), Wielką Złota Odznakę Honorową na Wstędze Republiki Austrii (1997), Wielki Krzyż Zasługi z Gwiazdą Orderu Zasługi Federalnej Republiki Niemiec, Krzyż Komandorski Orderu Wielkiego Księcia Gedymina Republiki Litewskiej (1997).

(czytaj relację z uroczystości na stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego)

czytaj list gratulacyjny od adw. Jacka Treli, prezesa NRA

fot. Anna Wojnar (Uniwersytet Jagielloński)

Tagi: Zoll, profesor honorowy, UJ