Zmiany w porządku prawnym w Polsce i Europie Środkowej - konferencja

Zmiany w porządku prawnym w Polsce oraz w państwach Europy Środkowej, a także wzrastająca świadomość społeczeństw w kwestii ochrony swoich praw i wolności, to temat międzynarodowej konferencji naukowej, która odbędzie się 10-11 października w Opolu. 

Konferencja zorganizowana została w ramach II Środkowoeuropejskiego Forum Prawno-Administracyjnego, a jej tytuł to: Sądowa ochrona praw jednostki w państwach Europy Środkowej – dotychczasowe doświadczania i tendencje zmian.

Organizatorami są pracownicy Katedry Teorii i Filozofii Uniwersytetu Opolskiego oraz Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzania Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Międzynarodowa Konferencja kierowana jest nie tylko do przedstawicieli środowiska naukowego, ale także do praktyków i osób zainteresowanych tematyką konferencji.

Biorąc pod uwagę szeroki zakres problematyki podejmowanej przez zarówno przedstawicieli doktryny prawa, jak i teorii i filozofii prawa Komitet Organizacyjny dokonał wyboru głównych obszarów badawczych, które będą przedmiotem obrad konferencji oraz proponuje tematy rozważań dla uczestników konferencji:

1. konstytucyjny:

 • Konstytucja RP jako gwarant ochrony podstawowych praw jednostki (dotychczasowe doświadczenia i kierunki zmian),
 • kształt konstytucyjnych zasad prawa do sądu i ich wpływ/oddziaływanie na prawo powszechne, administracyjne i europejskie,
 • podstawowe prawa jednostki wynikające z Konstytucji i ich sądowa ochrona prawna,
 • prawo do sądu oraz ustrój sądów w konstytucyjnych regulacjach, perspektywa kierunków zmian,
 • prawo petycji.

2. cywilny i karny:

 • zasady efektywnej ochrony sądowej,
 • sądowa (oraz pozasądowa) ochrona praw autorskich,
 • problematyka związana z przeprowadzaniem jawnych postępowań a prawem do prywatności w procesie karnym,
 • prawo do obrońcy z urzędu, rola i znaczenie zawodów prawniczych w ochronie praw jednostek,
 • przeciwdziałanie niewłaściwym praktykom w sądownictwie,
 • sądowa ochrona konsumenta i konkurencji (ochrona interesu indywidualnego i grupowego konsumentów),
 • rodzaje postępowań w sprawie ochrony praw konkurencji,
 • propozycje zmian sądownictwa powszechnego.

3. administracyjny:

 • ochrona praw jednostek (w tym także jednostek samorządów terytorialnych w postępowaniach administracyjnych),
 • sądowa ochrona samodzielności jednostek samorządu terytorialnego,
 • ochrona przed bezczynnością organów administracyjnych,
 • rola i znaczenie instytucji publicznych, ombudsmanów oraz organów administracji publicznych w ochronie praw jednostek,
 • prawo do udziału organów publicznych i organizacji w postępowaniach administracyjnych,
 • sądowa kontrola decyzji administracyjnych,
 • specjalistyczna kontrola sądów administracyjnych w postępowaniach w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów (dotychczasowe doświadczenia i propozycje zmian),
 • istota sądowej ochrony administracji.

4. europejski/międzynarodowy:

 • ochrona praw jednostki w Unii Europejskiej,
 • prawa człowieka,
 • autonomia proceduralna państw członkowskich,
 • ochrona sądowa uprawnień unijnych,
 • zasada pełnej kontroli sądowej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Zgłoszenie udziału w Konferencji należy przesłać do dnia 25 września 2017 roku.

Informacje o warunkach udziału i opłatach: (zobacz warunki udziału)

(formularz zgłoszenia udziału)

(strona główna Konferencji)

Tagi: konferencja