IV Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych – FinReg2015

IV Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych – FinReg2015 odbędzie się 14-15 października w Warszawie. Na dyskusję z udziałem ekspertów, regulatorów, naukowców, polityków i praktyków rynków finansowych zaprasza Instytut Allerhanda. Naczelna Rada Adwokacka objęła Kongres patronatem honorowym.

Dyskusję toczyć się będzie wokół ważnych problemów prawnych i nadzorczych, nurtujących obecnie branżę finansową w całej Europie oraz dylematów specyficzne dla rynku polskiego.

Do polskiego porządku prawnego wprowadzane są kolejne europejskie dyrektywy (m.in. dyrektywy UCITS V, CRD IV, MIFID II, MAD II, o kredycie hipotecznym, o powszechnym rachunku płatniczych, o restrukturyzacji banków). Wchodzą w życie liczne ustawy i nowelizacje (m.in. ustawy - o obligacjach, o odwróconym kredycie hipotecznym, o rzeczniku finansowym, o nadzorze makrostabilnościowym, o obrocie instrumentami finansowymi, o upadłości konsumenckiej, o restrukturyzacji). Mnożą się wątpliwości, przepisy prawa, organy nadzoru i powstają nowe ośrodki władzy nad systemem finansowym. Tym wszystkim zagadnieniom Kongres poświęci szczególną uwagę.

Szczegóły na temat Kongresu FinReg2015 (program, rejestracja)

Kongresowi towarzyszy konkurs Call for Papers.

Oryginalne artykuły problemowe o charakterze naukowym (w tym analizy porównawcze, ekonomiczne analizy prawa, studia przypadków itp.), nadesłane w ramach konkursu, będą stanowiły merytorykę drugiego – akademickiego dnia Kongresu. Prace, wybrane przez Komitet Naukowy FinReg 2015, będą zaprezentowane i poddane pod dyskusję na kongresowym forum, a także zostaną utrwalone w publikacji pokonferencyjnej.

Do 20 sierpnia 2015 można nadsyłać pełny tekst artykułu lub referatu.

Szczegółowe informacje o konkursie (czytaj)