Relacja z posiedzenia NRA

16 stycznia 2015 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej.

Członkowie NRA dyskutowali m.in. na temat złożenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie obron karnych prowadzonych przez radców prawnych, na temat projektu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz o propozycji zmian w ustawie prawo o adwokaturze. NRA przyjęło również zmianę regulaminu konkursu krasomówczego.

Adw. Michał Synoradzki, adw. Jerzy Marcin Majewski oraz adw. dr Michał Jackowski omówili temat skierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją art. 4, 6 i 8 ustawy o radcach prawnych i art. 82 znowelizowanego kpk. Zdaniem adw. Synoradzkiego i adw. Majewskiego regulacje powyższe naruszają zachowanie równowagi uprawnień zawodu adwokata i radcy prawnego. Ci drudzy od lipca będą ich mieć znacznie więcej. Zdaniem referujących można również podważyć konstytucyjne prawo do obrony. Adw. Michał Jackowski z komisji ds. postępowań konstytucyjnych przy NRA przedstawił Naczelnej Radzie Adwokackiej stanowisko komisji, w tym zagrożenia jakie mogą się pojawić przy rozpatrywaniu wniosku. Ponieważ opracowanie wniosku wymaga dalszych prac, NRA podjęła uchwałę kierunkową o złożeniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z konstytucją powyższych przepisów, zaś praca nad opracowaniem finalnej wersji wniosku odbywać się będzie ze wsparciem ze strony niezależnych konstytucjonalistów.

Adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA i adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA przedstawili stan prac legislacyjnych w sprawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej. Referenci wskazali, iż na pełną aprobatę i obronę zasługuje zasada wyrażona w ustawie, iż pomoc prawną dla najuboższych świadczyć będą wyłącznie adwokaci i radcowie prawni. Wskazali również, że na późniejszym etapie prac legislacyjnych, gdy rząd przesądzi już powyższą zasadę, NRA powinna przedstawić szczegółowe propozycje zmian. Projekt ten nie tylko realizuje ważne cele publiczne, ale również daje szansę zarobkową adwokatom, gdyż planowany budżet na ten cel wynosi 100 mln złotych co stanowi 1/10 budżetu państwa przeznaczonego na wymiar sprawiedliwości i połowę budżetu przeznaczonego na całą sądową pomoc prawną z urzędu. W celu wsparcia prac organizacji pozarządowych NRA przyjęła uchwałę wnioskującą o powołanie adw. Grzegorza Eliasza i adw. Marcina Imiołka do składu doraźnego Zespołu problemowego Rady Działalności Pożytku Publicznego ds. projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej, powołanego Uchwałą nr 94 Rady z dnia 16 grudnia 2014 r.

Adw. Jacek Trela, adw. Rafał Dębowski oraz adw. Jacek Giezek, przewodniczący Komisji Etyki przy NRA wskazali na potrzebę zgłoszenia propozycji zmian w ustawie Prawo o adwokaturze. Zmiany te miałaby przede wszystkim rozszerzać katalog uprawnień do stanowienia regulaminów wewnętrznych przez NRA, w treści art. 58 ustawy Poa. Według referujących wydaje się zasadnym udzielenie NRA upoważnienia do ustalania zryczałtowanych kosztów wpisów na listy adwokatów i aplikantów adwokackich, określanie liczebności członków sądów dyscyplinarnych. Część dyskusji poświęcona była regulaminowi szkoleń zawodowych i odpowiedzialności dyscyplinarnej za niewywiązywanie się z obowiązku doskonalenia zawodowego. NRA zobowiązała Prezydium do opracowania projektu zmian.

Adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA i adw. Jerzy Zięba, członek Prezydium NRA, przedstawili projekt nowego regulaminu konkursów krasomówczych. Nowy regulamin m.in. nakłada na wszystkich aplikantów adwokackich obowiązek uczestniczenia przynajmniej raz w ciągu odbywania aplikacji adwokackiej w konkursie krasomówczym. Nowy regulamin określa też liczbę członków jury konkursów (czytaj uchwałę).

Ponadto adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny NRA zdała sprawozdanie ze swojej pracy w ostatnich miesiącach. Sprawozdanie z działalności WSD przedstawił z kolei adw. Jacek Ziobrowski, prezes WSD.