Prokurator zostanie skreślony z listy adwokatów gdy obejmie stanowisko prokuratora zarówno po jak i przed wpisem na listę adwokatów

Skreślenia adwokata z listy adwokatów dokonuje się zarówno wtedy, kiedy objął on stanowisko w organach wymiaru sprawiedliwości, organach ścigania lub rozpoczął wykonywanie zawodu adwokata już po wpisaniu na listę adwokatów, jak i wtedy, gdy objął ww. stanowiska przed wpisem na listę adwokatów – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Taki jest sens wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 kwietnia 2012 r. w sprawie o sygn. akt II GSK 395/11. Wyrok zapadł na skutek sporu dotyczącego wykładni art. 72 ust 1 pkt 4 Prawa o adwokaturze i wyłaniającego się na skutek odmiennych interpretacji ww. przepisu pytania: czy osoba, która będąc już np. prokuratorem, została wpisana na listę adwokatów może zostać przez okręgową radę adwokacką skreślona z listy adwokatów?

Zgodnie bowiem z dyspozycją art. 72 ust 1 pkt 4 Prawa o adwokaturze, okręgowa rada adwokacka skreśla adwokata z listy w wypadku objęcia stanowiska w organach wymiaru sprawiedliwości, organach ścigania lub rozpoczęcia wykonywania zawodu notariusza.

Zdaniem WSA wykładnia literalna ww. przepisu oznacza zatem, iż okręgowa rada adwokacka może skreślić z listy adwokatów prokuratora, sędziego czy notariusza jedynie w przypadku, gdy wpis na listę adwokatów został dokonany wcześniej niż objęcie ww. stanowisk.

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie nie podzielił jednak ww. stanowiska. Jak wskazał skład orzekający, choć rzeczywiście ustawodawca redagując przepis art. 72 ust 1 pkt 4 Prawa o adwokaturze użył zwrotu „w wypadku objęcia stanowiska” – co mogłoby wskazywać kierując się wykładnią językową, że skreślenia z listy adwokatów dokonuje się wyłącznie w sytuacji, kiedy wpisany na listę adwokat zostaje prokuratorem bądź sędzią i przepis ten nie ma zastosowania w przypadkach, kiedy sędzia czy prokurator zostają w trakcie pełnienia swych obowiązków wpisani na listę adwokatów ale nie zamierzają wykonywać zawodu adwokata – to wyniki wykładni celowościowej, funkcjonalnej jak i systemowej prowadzą zgoła do odmiennego wniosku.

Nie istnieje żadna ważna przyczyna dla różnicowania sytuacji adwokata obejmującego stanowisko w organach wymiaru sprawiedliwości czy ścigania od sytuacji prokuratora czy sędziego, którzy w trakcie pełnienia obowiązków zostali wpisani na listę adwokatów i nie zamierzają rezygnować ze stanowiska. Ratio legis przepisu art. 72 ust 1 pkt 4 poa wskazuje na fakt, że osoby zajmujące stanowiska w organach ścigania czy organach wymiaru sprawiedliwości, nie mogą jednocześnie posiadać uprawnienia do korzystania z tytułu zawodowego „adwokata”.

adw. Anisa Gnacikowska

Tagi: prawo o adwokaturze, prokurator