Konsultacje publiczne a jakość prawa

Naczelna Rada Adwokacka wraz z Business Centre Club zaprasza 8 maja na debatę dotyczącą konsultacji publicznych w systemie tworzenia prawa.

Spotkanie, które rozpocznie się o godz. 14.00 w siedzibie BCC (Pałac Lubomirskich w Warszawie, Plac Żelaznej Bramy 10) otworzą adw. Andrzej Zwara, prezes NRA i Marek Goliszewski, prezes BCC. W dyskusji panelowej udział wezmą: minister Adam Jasser, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, minister Maciej Berek, prezes Rządowego Centrum Legislacji, minister Mariusz Haładyj, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, dr Adam Bodnar z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, prof. Krzysztof Jasiecki z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Zbigniew Kruszyński, członek KK NSZZ „Solidarność” oraz Witold Michałek, ekspert BCC.

Podczas spotkania dr hab. Marcin Matczak oraz dr Tomasz Zalasiński  z kancelarii Domański, Zakrzewski Palinka sp. k. zaprezentują model procedury konsultacji publicznych.

Organizatorzy spotkania uważają, że tworzenie prawa przejrzystego, pozbawionego wewnętrznych sprzeczności, spójnego z istniejącym systemem prawnym i służącego gospodarczemu i społecznemu rozwojowi kraju jest w Polsce nadal wielkim wyzwaniem. Jedną z wad systemu jest niedocenianie roli konsultacji publicznych. Rząd, administracja i politycy nie wykorzystują wiedzy ekspertów i praktyków, która pomogłaby tworzyć lepsze jakościowo prawo. Eliminację tego problemu organizatorzy widzą w zrozumieniu przez rządzących znaczenia i wartości wiedzy pozyskiwanej od zainteresowanych podmiotów i we wdrożeniu spójnego i przejrzystego systemu konsultacji, zachęcającego stronę społeczną do uczestnictwa, i przydatnego inicjatorom tworzonych regulacji.

zobacz: zaproszenie