Wspólne działania dotyczące równego traktowania

Rzecznik Praw Obywatelskich 10 października 2012 r. zorganizował spotkanie z przedstawicielami organów administracji publicznej w sprawie współpracy w zakresie realizacji zasady równego traktowania.

W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele Krajowej Rady Sądownictwa, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Generalnego Inspektora Pracy, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Pacjenta, Ministerstwa Sprawiedliwości, Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Ubezpieczonych, Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędu Regulacji Energetyki, Policji i Naczelnej Rady Adwokackiej. NRA reprezentowała adw. Katarzyna Szoda-Wolska z Komisji Praw Człowieka przy NRA.

Spotkanie otworzył Stanisław Trociuk, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich i tytułem wprowadzenia, wskazał, że na podstawie ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (DZ.U. nr 254, poz. 1700), która implementowała antydyskryminacyjne przepisy unijne, Rzecznik Praw Obywatelskich został ustanowiony, jako organ niezależny do wykonywania zadań w zakresie realizacji zasady równego traktowania, w szczególności analizowania, monitorowania i wspierania równego traktowania wszystkich osób. W celu wykonania wskazanych zadań gospodarz spotkania podkreślił nieodzowność współpracy w zakresie realizacji zasady równego traktowania z organami administracji publicznej.

Stanisław Trociuk  zaproponował, aby organy administracji publicznej wyznaczyły osoby, które z ramienia tych instytucji będą w stałym w kontakcie z pracownikami biura Rzecznika Praw Obywatelskich, i będą przekazywały informacje w zakresie równego traktowania i problemy ujawnione przez te organy w trakcie realizacji ich zadań.

Zadania w zakresie realizacji zasady równego traktowania przedstawiła Anna Błaszczak zastępca Dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego biura RPO.

Głos w tym zakresie i wdrażanych projektach zabrała Barbara Szymborska, dyrektor Biura pełnomocnika rządu ds. równego traktowania, wskazując na podejmowane działania przeciw dyskryminacyjne, m.in. szkolenia.

Pan Mirosław Wróblewski, dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego wskazał również na możliwość współpracy z Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Głos w dyskusji zabierali przedstawiciele organów administracji publicznej, podkreślając konieczność współpracy w tym zakresie z RPO, przy czym część instytucji już podjęła stałą współpracę, a także konieczność szkoleń.

Podsumowując spotkanie zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich podziękował przedstawicielom przybyłych instytucji podkreślając wagę współpracy w  zakresie realizacji zasady równego traktowania.

 Adw. Katarzyna Szoda-Wolska,

Komisja Praw Człowieka przy NRA

Tagi: dyskryminacja, NRA, komisja