Adwokatura nie dla asesora komorniczego

Asystent komorniczy jest funkcją w organach wymiaru sprawiedliwości. Z tego powodu – jak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny - niedopuszczalne jest łączenie tego stanowiska z pozostawaniem na liście adwokatów.

Taki wniosek płynie z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 maja 2013 roku sygn. akt II GSK 302/12.

Wyrok zapadł w wyniku wniesienia skargi kasacyjnej Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Na mocy zaskarżonego wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny uznając, iż asystent komorniczy nie jest stanowiskiem w organach wymiaru sprawiedliwości, dopuścił jednoczesne pozostawanie asesora komorniczego na liście adwokatów (niewykonujących zawodu).

Naczelny Sąd Administracyjny nie zgodził się ze stanowiskiem sądu I instancji. Jak wskazał NSA – podzielając stanowisko Prezydium NRA  - dyspozycja art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo o adwokaturze zgodnie, z którym okręgowa rada adwokacka skreśla adwokata z listy w wypadku m.in. objęcia stanowiska w organach wymiaru sprawiedliwości, obejmuje również stanowisko asesora komorniczego.

Usytuowanie komornika przy sądzie rejonowym i prowadzenie czynności egzekucyjnych w związku z działalnością wymiaru sprawiedliwości, która ma wszelkie cechy wykonywania imperium państwowego, pozwala na zaliczenie go do pomocniczego organu wymiaru sprawiedliwości. Komornik działa bowiem przy sądzie rejonowym, prezes właściwego sądu nadzoruje jego działalność, a sąd sprawuje nadzór jurysdykcyjny nad czynnościami egzekucyjnymi komornika. Wobec powyższego niedopuszczalne jest łączenie funkcji asesora komorniczego z pozostawianiem na liście adwokatów.

Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił również - odnosząc się do dokonanej przez sąd I instancji wykładni - iż termin „objęcie stanowiska w wymiarze sprawiedliwości” o jakim mowa w dyspozycji przepisu art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo o adwokaturze, nie oznacza iż skreśleniu ulegają jedynie przypadki, w których wpis na listę adwokatów został dokonany wcześniej niż objęcie stanowiska w wymiarze sprawiedliwości (jak argumentował WSA). Jak podkreślił Sąd, zarówno wykładnia celowościowa jak i systemowa prowadzą do wniosku, iż ustawodawca wprowadził zakaz łączenia stanowiska w organach wymiaru sprawiedliwości bądź wykonywania zawodu adwokata przy jednoczesnym wpisie na listę adwokatów.  Bez znaczenia jest przy tym czy adwokat pozostający na stanowisku w organach wymiaru sprawiedliwości faktycznie wykonuje czynności zawodowe.

adw. Anisa Gnacikowska

Sekretarz Prawniczy NRA

zobacz też: Czynny zawodowo komornik nie może być adwokatem

Tagi: sąd