Technologia nie modyfikuje zasad deontologicznych

Poniżej publikujemy komunikat Komisji Etyki Zawodowej oraz Zespołu do spraw zwalczania nieuczciwej konkurencji w sprawie korzystania przez adwokatów z technologii informatycznych.


Komunikat


Komisji Etyki Zawodowej oraz Zespołu do spraw zwalczania nieuczciwej konkurencji


Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 24 lipca 2013 roku


w sprawie korzystania przez adwokatów z technologii informatycznych


 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Działając na podstawie decyzji NRA z dnia 16.03.13 r. oraz upoważnienia Prezydium NRA z dnia 16.07.13 r., przypominamy o konieczności dostosowania wszelkich form rozpowszechniania informacji o prowadzonej działalności zawodowej oraz wszelkich form praktyk zawodowych do reguł zawartych w „Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu”. Technologie informatyczne wykorzystywane w pracy zawodowej są wyłącznie środkiem technicznym, ułatwiającym i usprawniającym działalność zawodową, w żadnym jednak zakresie same w sobie nie modyfikują zasad deontologicznych, jakie obowiązują członków Adwokatury.

W szczególności zwracamy uwagę na brzmienie postanowień § 19, § 23, § 23 a-c Kodeksu Etyki oraz § 1.3 i § 2 i 7 Regulaminu wykonywania zawodu, których treść załączamy.

Jednocześnie z niepokojem stwierdzamy, że przeprowadzona analiza sposobów informowania o wykonywanym zawodzie oraz analiza form praktyki zawodowej potwierdziła w szeregu przypadków naruszanie norm dotyczących:

- tajemnicy zawodowej (w szczególności poprzez wypowiedzi na portalach społecznościowych, które ujawniają lub pozwalają na ujawnienie tożsamości stron oraz ich merytorycznych stanowisk, zawierają komentarze dotyczące składu orzekającego oraz elementów taktyki procesowej);

- zasad reklamy (poprzez umieszczenie informacji innych niż określają przepisy deontologiczne, zawierających nieweryfikowalne pojęcia ocenne, wprowadzające w błąd co do zakresu lub formy prawnej prowadzonej działalności, korzystania z rzekomych rankingów kreowanych sztuczne dla potrzeb reklamowych, umieszczania reklam komercyjnych podmiotów trzecich lub korzystania z reklam innych podmiotów);

- naruszenia zakazu korzystania z odpłatnych form pośrednictwa w kontaktach z klientem lub dla potrzeb pozyskania klienta;

- braku zabezpieczenia technicznego korespondencji elektronicznej, prowadzonej z wykorzystaniem serwerów publicznych;

- organizowania form współpracy zawodowej niezgodnie z przepisami ustawy prawo o adwokaturze oraz ustawy o świadczeniu usług na obszarze RP.

Mając powyższe na uwadze, wzywamy wszystkie Koleżanki i Kolegów do dokonania – we własnym zakresie – analizy zgodności z prawem podejmowanych działań oraz działań podmiotów, z którymi nawiązana została współpraca (określonych ustawą  z dnia 4.03.2010 roku o świadczeniu usług na obszarze RP, w szczególności art. 6, 8, 10), oczekując jednocześnie, że – w przypadku stwierdzenia ewentualnych naruszeń – w terminie do dnia 31 sierpnia 2013 roku usunięte zostaną z nośników elektronicznych niezgodne z prawem lub z zasadami etyki treści, a formy działalności dostosowane do obowiązujących przepisów prawa.

Adw. Jacek Giezek

przewodniczący Komisji Etyki

 Adw. Małgorzata Kożuch

przewodnicząca Zespołu do spraw zwalczania nieuczciwej konkurencji

czytaj: kodeks etyki

czytaj: regulamin wykonywania zawodu

czytaj: uchwała NRA 72/2012 zmiana regulaminu wykonywania zawodu

 

 

 

Tagi: komisja, etyka