Termin egzaminu adwokackiego

08.01.2013

W dniach 19-22 marca br. odbędą się egzaminy dla przyszłych adwokatów.

Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 78a ust. 1 ustawy z 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze wyznaczył termin egzaminu adwokackiego na dzień:

- 19 marca 2013 r. godz. 10.00 - część pierwsza (test),

- 20 marca 2013 r. godz. 10.00 - część druga (prawo karne),

- 21 marca 2013 r. godz. 10.00 - część trzecia (prawo cywilne),

- 22 marca 2013 r. godz. 10.00 - część czwarta i piąta (prawo gospodarcze i prawo administracyjne).

Wnioski o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego, aplikanci, którzy odbyli aplikację adwokacką, składają do komisji egzaminacyjnej, na obszarze której odbyli aplikację do dnia 26 lutego 2013 r.

Natomiast wnioski od osób, o których mowa w art. 66 ust. 2 ustawy - Prawo o adwokaturze, przyjmowane będą do dnia 2 lutego 2013 r. (termin ten - nie podlega wydłużeniu do dnia 4 lutego 2013 r. Do terminu tego, jako terminu prawa materialnego, nie ma zastosowania art. 57 § 4 k.p.a.). Wnioski te muszą zostać złożone do komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania składającego.

Do wniosku należy dołączyć:

I. w przypadku osób, które odbyły aplikację:  • zaświadczenie o odbyciu aplikacji,


  • oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin w kwocie 1280,00 zł.
II. w przypadku osób, o których mowa w art. 66 ust. 2 ustawy - Prawo o adwokaturze:  • kwestionariusz osobowy,


  • życiorys,


  • oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin w kwocie 1280,00 zł,


  • 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,


  • kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w zależności od przesłanek uprawniających do przystąpienia do egzaminu:
- dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych,

- dokumenty zaświadczające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na stanowiskach referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora,

- dokumenty zaświadczające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na stanowiskach referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora,

- dokumenty zaświadczające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia lub wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego na podstawie umów cywilnoprawnych w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy - Prawo o adwokaturze, lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,

- dokumenty zaświadczające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia w urzędach organów władzy publicznej i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów, w tym zaświadczenie kierownika urzędu,

- dokumenty zaświadczające o zdaniu egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego lub notarialnego,

- dokumenty potwierdzające zatrudnienie na stanowisku radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Egzamin adwokacki zostanie przeprowadzony przez komisje egzaminacyjne mieszczące się w siedzibach okręgowych rad adwokackich w:

I. Białymstoku ul. Przejazd 2A, kod 15-430, dla obszaru właściwości okręgowych rad adwokackich w Białymstoku, Olsztynie i Siedlcach;

II. Gdańsku ul. Chlebnicka 48/51, kod 80-830, dla obszaru właściwości okręgowych rad adwokackich w Gdańsku i Koszalinie;

III. Katowicach ul. Gliwicka 17, kod 40-079, dla obszaru właściwości okręgowych rad adwokackich w:

Katowicach,Bielsko-Białej, Częstochowie i Opolu;

IV. Kielcach ul. Św. Leonarda 1 lok. 30, kod 25-311, dla obszaru właściwości okręgowych rad adwokackich w: Kielcach i Radomiu;

V. Krakowie ul. Stefana Batorego 17, kod 31-135, dla obszaru właściwości okręgowej rady adwokackiej w Krakowie

VI. Lublinie ul. Grottgera 7/1, kod 20-029, dla obszaru właściwości okręgowej rady adwokackiej w

Lublinie;

VII. Łodzi ul. Piotrkowska 63, kod 90-413, dla obszaru właściwości okręgowej rady adwokackiej w

Łodzi;

VIII. Poznaniu ul. Konopnickiej 15, kod 60-771, dla obszaru właściwości okręgowych rad adwokackich w: Poznaniu i Zielonej Górze;

IX. Rzeszowie ul. Lisa Kuli 7, kod 35-032, dla obszaru właściwości okręgowej rady adwokackiej w

Rzeszowie;

X. Szczecinie ul. Plac Batorego 3, kod 70-207,dla obszaru właściwości okręgowej rady adwokackiej w Szczecinie;

XI. Toruniu ul. Gliwicka 17, kod 40-079, dla obszaru właściwości okręgowych rad adwokackich w:

Toruniu, Bydgoszczy i Płocku;

XII. Warszawie Al. Ujazdowskie 49, kod 00-536, dla obszaru właściwości okręgowej rady adwokackiej w Warszawie;

XIII. Wrocławiu ul. Sądowa 4, kod 50-046, dla obszaru właściwości okręgowych rad adwokackich w:

Wrocławiu i Wałbrzychu.

 

Aplikantom życzymy  powodzenia.

adw. Małgorzata Gruszecka

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email