Status aplikanta po ukończeniu szkolenia

28.12.2012

Poniżej publikujemy komunikat adw. dr Agnieszki Zemke-Góreckiej, przewodniczącej komisji kształcenia aplikantów adwokackich przy NRA oraz adw. Elżbiety Nowak, członka tejże komisji, dotyczący statusu aplikanta po ukończeniu szkolenia.

W związku z licznymi zapytaniami aplikantów adwokackich o ich status po ukończeniu  3-letniego okresu aplikacji  koniecznym jest odnotowanie stanowiska Sądu Najwyższego zawartego w orzeczeniu z dnia 14 marca 2012r. (I PK 185/11), a odnoszącego się do uprawnień aplikanta radcowskiego po ukończeniu szkolenia w terminie zakreślonym ustawą. Postanowienie SN odnosi się do dopuszczalności reprezentowania strony w postępowaniu cywilnym przez osobę, która odbyła szkolenie na aplikacji radcowskiej i uzyskała stosowne zaświadczenie, a nie uzyskała tytułu radcy prawnego. Sąd Najwyższy stwierdził, że w opisywanej sytuacji nie dochodzi do nienależytego umocowania pełnomocnika, o której mowa w art. 379 pkt 2 k.p.c. W uzasadnieniu  wyraził zdecydowany pogląd, iż aplikant radcowski po ukończeniu 3 letniego okresu aplikacji może zstępować radcę prawnego przed sądami powszechnymi. Zaświadczenie o odbyciu aplikacji w żaden sposób nie wpływa na status aplikanta, a jego przedłożenie jest jedynie formalnym wymogiem dającym możliwość przystąpienia do egzaminu radcowskiego.

Nie wydaje się, aby intencją ustawodawcy była chęć pozbawiania aplikanta - czy to adwokackiego czy to radcowskiego - uprawnień  do występowania, oczywiście w ramach stosownego upoważnienia, przed sądami powszechnymi w związku z ukończeniem  3-letniego cyklu szkolenia aplikacyjnego. Sprawa statusu aplikanta adwokackiego wymaga dyskusji wobec niejednolitego stanowiska judykatury.

adw. Elżbieta Nowak  adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka

 

Tagi: aplikacja, sąd

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email