Sąd Polubowny Adwokatury Polskiej przy NRA

15.04.2012

Sąd Polubowny Adwokatury Polskiej przy NRA
Prezes Sądu: adw. dr Wojciech Sadowski
Sekretarz Sądu: adw. Paweł Broniszewski
Sekretariat: Maria Aniszewska
telefon: 22 505 25 02
faks: 22 505 25 08
e-mail: sadpolubowny@adwokatura.pl
 


 • Sąd Polubowny Adwokatury Polskiej został powołany uchwałą Naczelnej Rady Adwokackiej z 19 listopada 2011 r.

 • Sąd ten stanowi kontynuację Sądu Polubownego przy Fundacji Adwokatury Polskiej i Ośrodku Badawczym Adwokatury im. adw. Witolda Bayera przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

 • Od 1 stycznia 2012 r. Sąd Polubowny działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Naczelną Radę Adwokacką w dniu 19 listopada 2011 r. Sąd ten może rozstrzygać wszelkie spory, których poddanie orzecznictwu sądu polubownego jest dopuszczalne, ale szczególne znaczenie ma rozstrzyganie sporów między członkami korporacji.

 • Utworzenie Sądu w obecnym kształcie pozostaje w związku z treścią nowego zapisu § 36  Zbioru Zasad Etyki i Godności Zawodu. Przewiduje on obecnie jako jedną z form rozstrzygania sporów między adwokatami, poddanie ich właściwości stałego sądu polubownego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

 • Sąd ma na celu stworzenie ram organizacyjnych dla rozstrzygania sporów objętych zapisami na sąd polubowny lub poddanych jego właściwości po powstaniu sporu wewnątrz korporacji. Z zasady arbitrami mogą być adwokaci.

 • Sąd ma siedzibę w Warszawie w lokalu Naczelnej Rady Adwokackiej. Nie oznacza to jednak konieczności prowadzenia rozprawy w siedzibie Sądu. Regulamin przewiduje orzekanie w miejscowości stanowiącej siedzibę Okręgowej Rady Adwokackiej strony pozwanej, o ile strony sporu nie postanowiły inaczej. W znacznej części przypadków oznaczać to będzie orzekanie w pobliżu miejscowości stanowiącej siedzibę zawodową stron sporu.

 • W wypadku braków w składzie sądu nominacja zastępcza ma następować spośród adwokatów, po zasięgnięciu opinii Dziekana właściwej ORA.

 • Dokonanie zapisu na Sąd Polubowny Adwokatury Polskiej nie łączy się zatem z koniecznością rozstrzygania sporu w miejscowości odległej od siedziby zawodowej adwokata, ani nie ogranicza stron sporu w zakresie możliwości wyboru arbitrów, z tym tylko zastrzeżeniem, że arbitrzy powinni być członkami korporacji.

 • Procedura opisana w Regulaminie została ograniczona do niezbędnego minimum, zapewniającego sprawność postępowania. Strony nie są przy tym ograniczone w zakresie możliwości uregulowania trybu postępowania w sposób odbiegający od Regulaminu. Może to nastąpić już w drodze zapisu na sąd polubowny lub po wszczęciu sprawy. Wymagane jest jedynie zachowanie wymogów ustawowych oraz wynikających z zasad deontologicznych.

 • Należy wyrazić nadzieję, że w wypadku skorzystania z adwokatów z możliwości poddawania sporów właściwości stałego korporacyjnego sądu polubownego, powszechne będzie również przyjmowanie przez adwokatów funkcji arbitrów. Pełnienie funkcji arbitra nie jest związane z wpisem na odrębną listę i stanowi korporacyjny obowiązek każdego adwokata.

 • Formuła organizacyjna Sądu będzie zapewne podlegać ewolucji w miarę doświadczeń i potrzeb środowiska. Kierownictwo Sądu Polubownego Adwokatury będzie wdzięczne za wszelkie sugestie i uwagi.


Do pobrania:

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email