Rzecznik Praw Obywatelskich za podwyższeniem stawek adwokackich

12.10.2012

Dzięki inicjatywie adw. Tomasza Kreisa, Rzecznik Praw Obywatelskich skierował pismo do Ministra Sprawiedliwości z wnioskiem o zmianę przepisów regulujących stawki adwokackie za pomoc prawną z urzędu.

RPO zwraca uwagę na minimalne stawki dotyczące pomocy prawnej z urzędu w sprawach z zakresu prawa pracy, określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (DZ.U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.) oraz w analogicznym rozporządzeniu dotyczącym stawek za czynności radców prawnych.

Rzecznik zwrócił uwagę, że zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 stawka minimalna w sprawach z zakresu prawa pracy o nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku pracy wynosi 60 zł. Natomiast w sprawach z zakresu prawa pracy o wynagrodzenie za pracę lub odszkodowanie inne niż wymienione w pkt. 4 stawka minimalna wynosi 75% stawki obliczonej na podstawie § 6 rozporządzenia od wartości wynagrodzenia lub odszkodowania będącego przedmiotem sprawy. Jest zatem zdecydowanie wyższa niż stawka w sprawie o przywrócenie do pracy. Rzecznik zauważył, że przy wprowadzaniu tej regulacji nie uwzględniono wskazań o wynagradzaniu pełnomocników w sprawach z zakresu prawa pracy, zawartych w uchwale Sądu Najwyższego z dn. 7 sierpnia 2002 r. Sąd wyraził pogląd, że stawki minimalne wynagrodzenia adwokata powinny być takie same w sprawie o odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, jak w sprawie o przywrócenie do pracy, gdzie odszkodowanie jest roszczeniem alternatywnym w stosunku do przywrócenia do pracy.

RPO uważa, że Minister Sprawiedliwości powinien określić stawki minimalne za czynności adwokackie, mając na względzie rodzaj i zawiłość sprawy oraz wymagany nakład pracy. Uznał zatem za konieczne przeprowadzenie odpowiednich zmian w regulacjach problematyki opłat za czynności adwokackie i radcowskie w sprawach cywilnych z zakresu prawa pracy.

W piśmie do Ministra Sprawiedliwości Rzecznik poddaje pod rozwagę, aby przy okazji koniecznych zmian niekonstytucyjnych regulacji, rozważyć możliwość zaktualizowania wysokości stawek minimalnych wynagrodzenia adwokatów i radców prawnych za prowadzenie niektórych spraw w postępowaniu sądowym, w szczególności z zakresu prawa pracy oraz spraw o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia społecznego. Podkreśla, że ostatnie zmiany stawek minimalnych wprowadzone były dziesięć lat temu, a w tym czasie obniżyła się siła nabywcza pieniądza. Zaznacza, że stawka 60 zł w żaden sposób nie odpowiada nakładowi pracy pełnomocnika. Nawet możliwość podwyższenia stawki do sześciokrotności wysokości stawki minimalnej w sprawie skomplikowanej – do kwoty 360 zł za prowadzenie przez długi czas złożonej sprawy nie jest sprawiedliwa. Na koniec RPO zwraca uwagę, że tak niskie stawki mogą sprawić, że wkrótce liczba profesjonalnych prawników specjalizujących się w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych i zaopatrzenia społecznego będzie niewystarczająca.

Czytaj treść pisma

Dziękujemy Panu Mecenasowi Tomaszowi Kreisowi za podjętą inicjatywę i udostępnienie dokumentu.

Tagi: ministerstwo, stawka

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email