Pomorscy adwokaci doskonalą się w sztuce mediacji

07.08.2012

W lipcu i sierpniu b.r., w Gdańsku, pomorscy adwokaci szkolili się z zakresu mediacji sądowej i pozasądowej.

Z inicjatywą przeprowadzenia szkolenia, do Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku zgłosiła się Fundacja Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych. Pomimo okresu urlopowego, liczna grupa adwokatów chętnie wzięła udział w szkoleniu, które obyło się w siedzibie fundacji przy ul. Gdyńskich Kosynierów 11 w Gdańsku. Dla efektywniejszego przyswajania wiedzy, szkolenie odbywało się w kilku grupach dziesięcioosobowych.

Celem szkolenia było poszerzenie i uszczegółowienie wiedzy w zakresie: specyfiki i zastosowania mediacji w postępowaniu sądowym; regulacji prawnych dotyczących mediacji i ich praktycznego stosowania; przebiegu mediacji i roli mediatora; cech charakterystycznych mediacji w sprawach: cywilnych, gospodarczych, rodzinnych, karnych i w postępowaniu z udziałem nieletnich; mediacji pozasądowych oraz wykorzystania mediacji w praktyce adwokackiej.

Na samym początku prowadzące szkolenie: Magdalena Grabarczyk-Bródka oraz Katarzyna Kurkiewicz (mediatorki z długoletnim stażem) poprosiły uczestników o rozwiązanie testu z zakresu wiedzy na temat mediacji. Pod koniec zajęć wiedza sprawdzona z tego samego testu znacząco się poprawiła, co świadczy nie tylko o skuteczności zastosowanych metod nauki, ale i o potrzebie przeprowadzonego szkolenia.

Zajęcia zostały przeprowadzone z wykorzystaniem interaktywnych form pracy, angażujących wszystkich uczestników tj. wykład interaktywny, studium przypadków, praca w grupach oraz ożywiona dyskusja. Warsztaty na wysokim poziomie merytorycznym, teoria opatrzona dużą dawka niezwykle cennych, praktycznych informacji i wskazówek; wysoce wykwalifikowana, doświadczona kadra. Rozwijające, inspirujące i zachęcające do współpracy na polu alternatywnego rozwiązywania sporów.- relacjonuje uczestniczka adw. Milena Dąbkowska.

Mediacja to sposób rozwiązywania konfliktów, gdy sami nie potrafimy uzyskać porozumienia. Mediacja przy udziale bezstronnego mediatora, pozwala osiągnąć porozumienie, które satysfakcjonuje obie strony. W każdego rodzaju sprawach mediator pomaga równorzędnym stronom w przeprowadzeniu trudnej rozmowy oraz znalezieniu satysfakcjonującego ich rozwiązania w sposób bezpieczny, uporządkowany, spokojny, tak by zmierzała w kierunku odpowiadającym wszystkim stronom uzgodnień.

Podczas mediacji ogromną rolę posiada właśnie bezstronna osoba jaką jest mediator. Mediację zwykle prowadzi para wykwalifikowanych mediatorów. Ich rolą jest przede wszystkim ułatwienie procesu porozumiewania się między stronami. Mediatorzy są w tym procesie bezstronni, czyli nie opowiadają się za żadną ze stron i w równym stopniu angażują się w pomoc każdej z nich. Nie oceniają osób, ich zachowań, jak i proponowanych rozwiązań. Pozostają neutralni wobec sposobu rozwiązania konfliktu i czynionych przez strony uzgodnień. Mediatorzy akceptują wszelkie rozwiązania (w tym również brak porozumienia), które strony uważają za właściwe w ich sytuacji. Odpowiedzialność za rozwiązanie konfliktu oraz kształt porozumienia spoczywa na stronach. Mediacja ma charakter poufny. Sesja mediacyjna trwa średnio od dwóch do czterech godzin. Na ogół potrzebne są dwa lub trzy spotkania.

Mediacja staje się coraz bardziej popularna w kwestiach rozwiązywania sporów i to nie tylko w sprawach wyżej wskazanych. Powstają coraz to nowe ośrodki mediacji takie jak Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokacie, powołane na podstawie uchwały nr 59/2011 NRA z dnia 19 listopada 2011 roku. Statutowym celem Centrum jest propagowanie i rozpowszechnianie idei mediacji wśród członków samorządu palestry, ale także w społeczeństwie oraz edukacja w zakresie mediacji. Centrum Mediacyjne ma również za zadanie prowadzić mediacje i nieść pomoc w rozwiązywaniu konfliktów, przy udziale mediatorów, będących jednocześnie adwokatami - czytamy na stronie adwokatura.pl.

Również od 2011 roku Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi ogólnopolską kampanię mediacyjną. Akcja polega na informowaniu o mediacji w reklamach telewizyjnych, audycjach radiowych i w biznesowych kanałach tematycznych, rozdystrybuowaniu na terenie całego kraju ulotek, plakatów i publikacji mediacyjnych, outdoorze, mediach elektronicznych i prasie. Ministerstwo Sprawiedliwości przykłada szczególną wagę do zagadnień ADR (alternatywne metody rozwiązywania konfliktów i sporów). W celu lepszej realizacji zadań dotyczących upowszechniania mediacji Ministerstwo Sprawiedliwości podejmuje stałą współpracę z innymi instytucjami i podmiotami, m.in. Społeczną Radą ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości, Rzecznikiem Praw Dziecka, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, siecią koordynatorów ds. mediacji, organizacjami pozarządowymi reprezentującymi środowisko mediatorów, w tym Stowarzyszeniem Mediatorów Rodzinnych, Polskim Centrum Mediacji, innymi resortami i instytucjami. 21 października Ministerstwo organizuje również obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji (MDM). W lipcu 2010 r. Ministerstwo Sprawiedliwości utworzyło sieć Koordynatorów ds. mediacji. A jesienią 2011 r. odbyły się szkolenia dla sędziów, mediatorów oraz pracowników punktów obsługi interesanta.

Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające uczestnictwo oraz vouchery na 4 godziny mediacji do wykorzystania dla swoich klientów. Ponadto, udział w 2-dniowym bloku szkoleniowym podlegał zaliczeniu w ramach realizacji obowiązku szkoleniowego w wymiarze 6-ciu godzin.

Z uwagi na duże zainteresowanie tematem, następne dwie grupy adwokatów będę miały szansę zaznajomienia się z tajnikami w mediacji już  we wrześniu.

Projekt szkolenia został dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Dwa dodatkowe szkolenia w zakresie mediacji zostały sfinansowane przez Pomorską Izbę Adwokacką. Więcej informacji o mediacji można znaleźć na stronie fundacji: www.fiso.org.pl

Adw. Martyna Mierzejewska 

 

Tagi: mediacje

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email