Ośrodek Badawczy Adwokatury

13.01.2017

Ośrodek Badawczy Adwokatury im. adw. Witolda Bayera to instytucja działająca przy Naczelnej Radzie Adwokackiej od roku 1973.
Główne cele OBA to:  prowadzenie badań naukowych z zakresu różnych gałęzi prawa oraz prowadzenie badań nad historią Adwokatury, prowadzenie prac badawczych dotyczących środowiska adwokackiego, organizowanie konferencji naukowych, prowadzenie działalności wydawniczej, gromadzenie zbiorów Muzeum Adwokatury oraz prowadzenie Biblioteki Adwokatury.


Prezes Ośrodka:

 adw. Andrzej Zwara

 

Rada Programowa OBA :


adw. Stanisław Estreich
adw. prof.dr hab. Piotr Kardas
adw. Marek Mikołajczyk

adw.  Jerzy Zięba 

 

Sekretariat i Biblioteka OBA:

Iwona Usak-Bulikowska

22 621-44-12

oba@nra.pl

 

 

Statut

Ośrodka Badawczego Adwokatury

im. adw. Witolda Bayera

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Ośrodek Badawczy Adwokatury im. adwokata Witolda Bayera, zwany dalej „Ośrodkiem” lub „OBA”, jest powołaną przez Naczelną Radę Adwokacką jednostką organizacyjną zajmującą się badaniami nad tworzeniem i stosowaniem prawa oraz badaniami historii adwokatury

i popularyzacją wiedzy o adwokaturze.

§ 2.

Ośrodek działa przy Naczelnej Radzie Adwokackiej na podstawie statutu uchwalonego przez Prezydium NRA.

§ 3.

Ośrodek współpracuje z Pismem Adwokatury Polskiej „Palestra” oraz – w miarę potrzeb –

z fundacjami i innymi organizacjami społecznymi.

§ 4.

Środki finansowe na działalność Ośrodka ustala w swoim budżecie NRA. Działalność OBA może być finansowana przez fundacje oraz z wpływów pochodzących z innych źródeł.

§ 5.

Siedzibą Ośrodka jest m. st. Warszawa.

Rozdział II

Cele działalności Ośrodka

§ 6.

Celami Ośrodka są:

1)            badanie i popularyzacja dziejów adwokatury w Polsce;

2)            popularyzacja wiedzy o nowoczesnych środkach komunikowania się na odległość

i wykorzystanie ich w pracy zawodowej adwokatów;

3)            prowadzenie badań z zakresu współdziałania adwokatury z organami wymiaru sprawiedliwości;

4)            analiza i pomoc w rozwoju pozazawodowych zainteresowań i działalności adwokatów w dziedzinach społecznie wartościowych;

5)            prowadzenie analiz związanych z oceną procesu tworzenia i stosowania prawa oraz opracowywanie ekspertyz na potrzeby realizacji zadań adwokatury;

6)            prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie popularyzacji dziejów adwokatury, rozwoju kultury prawnej oraz tworzenia i stosowania prawa.

 

Rozdział III

Organy Ośrodka

§ 7.

Organami Ośrodka są:

1)            Rada Programowa Ośrodka Badawczego Adwokatury, zwana dalej „Radą OBA”, oraz

2)            Prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury, zwany dalej „Prezesem OBA”.

§ 8.

W skład Rady OBA wchodzą:

1)            Redaktor Naczelny Pisma Adwokatury Polskiej „Palestra”;

2)            czterech członków powołanych przez Prezydium NRA na wniosek Prezesa OBA lub

z własnej inicjatywy.

§ 9.

Rada Programowa OBA:

1)            inspiruje działalność statutową Ośrodka, opiniuje plany prac Ośrodka i ocenia jego działalność;

2)            pełni funkcje doradcze względem Prezesa OBA;

3)            opracowuje samodzielnie lub na wniosek Prezesa OBA zagadnienia związane

z realizacją celów Ośrodka.

§ 10.

Zebrania Rady OBA zwołuje i im przewodniczy Prezes OBA.

§ 11.

Prezes OBA sporządza roczne: plany prac Ośrodka, preliminarze wydatków i sprawozdania

z działalności, które przedstawia do zatwierdzenia Prezydium NRA do końca stycznia każdego roku.

§ 12.

Prezes OBA kieruje działalnością Ośrodka i reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.

§ 13.

Prezesa OBA powołuje i odwołuje Prezydium NRA.

§ 14.

1.            Jednostkami organizacyjnymi Ośrodka są: Biblioteka Adwokatury Polskiej oraz Muzeum Adwokatury Polskiej.

2.            Kierownika Biblioteki Adwokatury Polskiej i Kustosza Muzeum Adwokatury Polskiej powołuje i odwołuje Prezydium NRA na wniosek Prezesa OBA.

3.            Na wniosek Prezesa OBA Prezydium NRA może powoływać i odwoływać członków Kolegium Redakcyjnego Pisma Adwokatury Polskiej „Palestra”.

 

Rozdział IV

Działalność statutowa

§ 15.

Statutowa działalność Ośrodka prowadzona jest poprzez:

1)            inicjowanie i popieranie w środowisku adwokackim przygotowania prac naukowych na temat zawodu adwokata i samorządu adwokackiego oraz mających wpływ na wykonywanie praktyki adwokackiej;

2)            organizowanie sesji naukowych;

3)            publikację prac naukowych mających znaczenie dla realizacji zadań Adwokatury

w zakresie kształtowania i stanowienia prawa;

4)            udzielanie wsparcia przy gromadzeniu, eksponowaniu i ochronie zbiorów Muzeum Adwokatury Polskiej;

5)            prowadzenie Biblioteki Adwokatury Polskiej;

6)            działalność wydawniczą;

7)            koordynowanie działalności wydawniczej Pisma Adwokatury Polskiej „Palestra”.

§ 16.

Na wniosek Prezesa OBA, Prezydium NRA może tworzyć bądź likwidować inne jednostki organizacyjne.

§ 17.

Kierowników jednostek organizacyjnych powołuje Prezes OBA, jeśli inaczej nie stanowią statut Ośrodka albo statuty lub regulaminy tych jednostek.

§ 18.

Współpracowników Ośrodka działających społecznie w jednostkach organizacyjnych powołują kierownicy tych jednostek w porozumieniu z Prezesem OBA.

§ 19.

W sprawach wymagających wiedzy specjalistycznej Prezes OBA może powołać konsultantów stałych lub tymczasowych.

 

Rozdział V

Nagroda Ośrodka Badawczego Adwokatury

§ 20.

Za szczególne zasługi dla funkcjonowania Ośrodka Badawczego Adwokatury oraz za propagowanie celów Ośrodka w lokalnych środowiskach adwokackich, adwokatom lub innym osobom oraz instytucjom samorządu adwokackiego może być przyznawana nagroda Ośrodka Badawczego Adwokatury. Nagroda przyznawana jest przez Prezesa OBA, po uzyskaniu opinii Rady OBA.

§ 21.

Prezes OBA przedstawia Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wnioski o wyróżnienie zasłużonych działaczy Ośrodka odznaczeniami państwowymi lub samorządowymi.

Rozdział VI

Administracja i księgowość

§ 22.

Pracowników etatowych Ośrodka zatrudnia Naczelna Rada Adwokacka na wniosek Prezesa OBA.

§ 23.

Księgowość finansową Ośrodka prowadzi biuro Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email