Od stycznia nowe warunki ubezpieczeń OC dla adwokatów

02.12.2011

W roku 2012 obowiązywać będzie nowa Umowa Generalna zawarta pomiędzy NRA oraz PZU S.A. i HDI Asekuracja S.A. działającymi w koasekuracji.

Najważniejsze:

Deklarację co do wyboru wariantu sumy gwarancyjnej ubezpieczenia podstawowego (obowiązkowego) będzie można złożyć do dnia 11 lutego 2012 (a nie jak wcześniej informowaliśmy do 31 marca 2012 roku) (ze skutkiem od 01 stycznia 2012 roku). Adwokaci, którzy nie złożą deklaracji w terminie zostaną automatycznie objęci ubezpieczeniem obowiązkowym na sumę taką jak obecnie, to znaczy 100.000 EUR. Ponadto wszyscy adwokaci ubezpieczeni na sumę 100.000 EUR lub wyższą będą objęci dodatkowym grupowym ubezpieczeniem OC na sumę 250.000 EUR na adwokata i łącznie 5.000.000 EUR. Każdy adwokat w ramach umowy zostanie też objęty specjalną usługą Asysty Prawnej zapewniającej aktywną pomoc prawną w przypadku postępowania szkodowego, dzięki czemu nie będzie on zmuszony do bezpośredniego angażowania się we własne postępowanie szkodowe.

Praktycznie:

Ponieważ ubezpieczenie obowiązkowe może być zawarte od razu na sumę – według wyboru adwokata – od 50.000 EUR do 1 mln EUR – zastępuje ono dotychczasowy system dwóch ubezpieczeń obowiązkowych.

Dla każdej wybranej sumy składka może był płatna w wygodnych 12 ratach!

Dla przykładu:

Jeżeli w bieżącym roku adwokat wykupił dodatkową sumę gwarancyjną 150.000 EUR – obecnie dla utrzymania takiej samej ochrony powinien po prostu zadeklarować wybór sumy gwarancyjnej 250.000 EUR (wybierając np. płatność miesięczną 130 zł).

Przypominamy - termin na złożenie takiej deklaracji upłynie dopiero 31 marca 2012 roku !

Deklaracje będzie można składać elektronicznie (on-line) lub we właściwych Izbach.

Uwaga na aktualizację danych w KRAiAA !

Ponieważ obsługa nowych ubezpieczeń będzie oparta na danych dotyczący adwokata zawartych w KRAiAA prosimy o sprawdzenie i aktualizację tych danych. Szczególnie dotyczy to aktualnej informacji dotyczącej numeru PESEL oraz adresu zamieszkania.

Kontakt w razie wątpliwości:

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości co do nowej Umowy Generalne jak również nowego sposobu obsługi prosimy o kontakt z podmiotem organizującym i realizującym nową obsługę w imieniu PZU/HDI - Agencją iExpert.pl, tel. 22 643 41 41 lub 42.

Szczegóły:

Nowy program ubezpieczeń składa się z następujących elementów:

        

1. ubezpieczenie obowiązkowe – podstawowe

a) każdy adwokat ma możliwość wyboru następującej indywidualnej sumy ubezpieczenia (w nawiasach podajemy składkę miesięczną: •   50.000 EUR (42 zł)


 •   100.000 EUR (58 zł)


 •   150.000 EUR (80 zł)


 •   200.000 EUR (105 zł)


 •   250.000 EUR (130 zł)


 •   300.000 EUR (170 zł)


 •   400.000 EUR (210 zł)


 •   500.000 EUR (230 zł)


 •   1.000.000 EUR (270 zł)
b)  nieodpłatne rozszerzenie pokrycia w ramach składki: • rażące niedbalstwo adwokata


 • umyślność osób działających w imieniu adwokata


 • odpowiedzialność za aplikantów/pracowników


 • klauzula OC za działalność biurową – na dodatkową sumę 100.000 zł


 • klauzula OC pracodawcy - na dodatkową sumę 100.000 zł


 • klauzula OC w życiu prywatnym - na dodatkową sumę 100.000 zł


 • klauzula zniszczenia, zaginięcia dokumentów - na dodatkową sumę 100.000 zł
c)  dodatkowe świadczenia ponad wybraną sumę gwarancyjną – dodatkowa suma w wysokości 100% wybranej: • koszty postępowania przedsądowego i obrony przed sądem


 • koszty wynagrodzenia rzeczoznawców


 • koszty wykonania zarządzenia o zabezpieczeniu roszczenia


 • koszty postępowania prowadzonego we własnym imieniu
d)  dodatkowe automatycznie rozszerzenia (vide opis poniżej) • grupowe ubezpieczenie OC adwokatów (z wyjątkiem 50.000 EUR)


 • usługa asysty prawnej
 

2. dodatkowe grupowe ubezpieczenie OC wszystkich adwokatów

a)  obejmuje każdego adwokata, który jest objęty ubezpieczeniem obowiązkowym na sumę 100.000 EUR lub wyższą

b)  stanowi automatyczne rozszerzenie OC obowiązkowego (doliczane do wybranej składki podstawowej)

c)  ma charakter grupowy - jest zawarte na sumę 250.000 EUR na każdego adwokata i 5.000.000 EUR na wszystkich

d)  składka miesięczna 15 zł (doliczana do OC obowiązkowego)

 

3. usługa Asysty Prawnej

a)  stanowi automatyczne rozszerzenie OC obowiązkowego (doliczane do wybranej składki podstawowej),

b)  obejmuje każdego adwokata

c)  dotyczy wszystkich nowych spraw szkodowych zgłoszonych od dnia 01 stycznia 2012 roku

d)  zapewnia pomoc prawną dla adwokata w procesie szkodowym

e)  składka miesięczna 3 zł (doliczana do OC obowiązkowego)

 

4. opcje towarzyszące do wyboru przy każdym ubezpieczeniu obowiązkowym

a)  ubezpieczenie indywidualne PZU - Następstw Nieszczęśliwych Wypadków – na sumę: • 25.000 zł (72 zł rocznie)


 • 50.000 zł (143 zł rocznie)


 • 100.000 zł (370 zł rocznie)
b)  ubezpieczenie mienia kancelarii adwokackiej na warunkach PZU Doradca (ubezpieczenie pakietowe) – ze składką ryczałtową roczną w zależności o sum ubezpieczenia: • 300 zł rocznie


 • 420 zł rocznie


 • 540 zł rocznie
c)  dodatkowe ubezpieczenie OC aplikanta adwokackiego na sumę: • 50.000 EUR (302 zł rocznie)


 • 100.000 EUR (302 zł rocznie)


 • 200.000 EUR (302 zł rocznie)
d)  Karta Klienta PZU • dodatkowa zniżka 10% na ubezpieczenia indywidualne zawierane w PZU przez adwokata


 • wymaga złożenia deklaracji wyboru sumy ubezpieczenia OC obowiązkowego oraz wyrażenia zgody na otrzymanie Karty
 

5. Certyfikaty OC obowiązkowego oraz grupowego OC dodatkowego

a)  każdy adwokat otrzyma własny indywidualny certyfikat zawarcia ubezpieczenia OC obowiązkowego na wybraną sumę gwarancyjną oraz OC grupowego

b)  dystrybucja certyfikatów będzie zrealizowana po zakończeniu okresu przeznaczonego na wybór wariantu (planowo w kwietniu i maju 2012r.)

c)  każdy adwokat potrzebujący certyfikatu we wcześniejszym terminie powinien wypełnić deklarację wyboru oraz (podczas wypełniania) zamówić dodatkowy indywidualny certyfikat

d)  certyfikat będzie można również pobrać jako plik pdf do wydruku – z elektronicznego systemu zawierania i obsługi ubezpieczeń adwokatów

 

6. ubezpieczenie OC indywidualne dodatkowe dla adwokata

a)  jako uzupełnienie OC obowiązkowego

b)  zawierane indywidualnie na podstawie osobnego wniosku

c)  na sumę od 100.000 do 900.000 EUR

d)  składki roczna od 520 zł do 2.520 zł

e)  składka płatna w 1/2/4/12 ratach

 

7. ubezpieczenie OC nadwyżkowe – dla kancelarii prawnych (na bazie działania lub zaniechania)

a)  zawierane indywidualnie na podstawie osobnego wniosku

b)  na sumę od 250.000 zł do 4.000.000 zł !

c)  składki od 700 zł do 4.750 zł rocznie

d)  dodatkowo klauzula dokumentów

e)  składka płatna w 1/2/4/12 ratach

 

8. Nowe ubezpieczenie OC nadwyżkowe – dla kancelarii prawnych (na bazie roszczeń zgłoszonych)

a)  zawierane indywidualnie na podstawie osobnego wniosku

b)  na sumę od 1.000.000 zł do 20.000.000 zł (!)

c)  przykładowe wyjściowe składki roczne: • dla 5 mln zł – 2.600 zł


 • dla 10 mln zł – 4.900 zł


 • dla 20 mln zł – 11.600 zł
d)  dodatkowo klauzula dokumentów

e)  składka płatna w 1/2/4/12 ratach

 

9. ubezpieczenie indywidualne OC aplikanta adwokackiego

a)  gwarantuje aplikantowi posiadanie własnej polisy niezależnej od OC adwokata

b)  zawierane indywidualnie na podstawie osobnego wniosku

c)  na sumę: • 50.000 EUR (302 zł rocznie)


 • 100.000 EUR (302 zł rocznie)


 • 200.000 EUR (302 zł rocznie)
 

10. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Naczelnej Rady Adwokackiej oraz okręgowych Izb Adwokackich

a)  bezskładkowo w ramach Umowy Generalnej:

b)  Ubezpieczony: • Naczelna Rada Adwokacka


 • Wyższy Sąd Dyscyplinarny


 • Wyższa Komisja Rewizyjna


 • Izby Adwokackie


 • Okręgowe Rady Adwokackie


 • Sądy Dyscyplinarne


 • Komisje Rewizyjne


 • członkowie NRA oraz ORA oraz Sądów
c)  suma ubezpieczenia: • 3.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
 

11. ubezpieczenie imprez organizowanych przez NRA oraz IA (nie będących imprezami masowymi w rozumieniu odpowiednich przepisów)

a)  ubezpieczenie OC imprezy: • suma 500.000 zl (składka na imprezę 600 zł)


 • suma 1.000.000 zł (składka na imprezę 950 zł)
b)  ubezpieczenie NNW osób biorących udział w zorganizowanych imprezach sportowych, przy założeniu że to będą imprezy 1-dniowe: • suma 25.000 zł (składka 7 zł od osoby)


 • suma 50.000 zł (składka 21 zł od osoby)
 

Kolejne informacje dotyczące ubezpieczeń będą na bieżąco zamieszczane na stronie adwokatura.pl

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z nowymi zasadami ubezpieczenia prosimy o kontakt z Panią Anną Bielecką z iExpert.pl (tel. 22 643 41 41 lub 42.)

 

Tagi: ubezpieczenia

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email