Nie każdy staż prawniczy ułatwi drogę do zawodu

18.01.2012

Aplikacji i egzaminu adwokackiego nie muszą składać osoby zatrudnione w kancelarii adwokackiej, radcowskiej czy też spółce ww. podmiotów. Praca w innym miejscu, zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 5 lit b ustawy Prawo o adwokaturze, nie otwiera drogi do uzyskania uprawnień wpisu na listę adwokatów – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Wyrok zapadł na skutek skargi A.S. na decyzję Ministra Sprawiedliwości, utrzymującą w mocy uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej oraz uchwałę Okręgowej Rady Adwokackiej w K. o odmowie wpisu skarżącej na listę adwokatów.

Skarżąca złożyła wniosek o wpis na listę adwokatów w oparciu o art. 66 ust. 1 pkt 5b ustawy Prawo o adwokaturze. Zgodnie z dyspozycją tego przepisu, nie muszą odbywać aplikacji i przystępować do egzaminu adwokackiego osoby, które posiadają stopień naukowy doktora nauk prawnych oraz w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis na listę adwokatów, łącznie przez okres co najmniej 3 lat wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 4a ust. 1, lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.

Organy odmówiły wpisu skarżącej na listę, wskazując iż nie spełnia ona przesłanki z art. 66 ust. 1 pkt 5b ustawy Prawo o adwokaturze. Jak podkreśliły organy, skarżąca nie wykonywała bowiem czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w kancelarii adwokackiej lub radcowskiej. Skarżąca pracowała co prawda w organie administracji rządowej gdzie wykonywała czynności związane w świadczeniu pomocy prawnej, jednak dyspozycja art.66 ust. 1 pkt 5b ustawy stanowi zamknięty katalog i w związku z tym, skarżąca nie posiada wymaganych uprawnień do uzyskania wpisu.

Wyrokiem z 13 stycznia 2012 roku sygn. akt VI SA/Wa 2031/11 wydanym na skutek skargi skarżącej, Wojewódzki Sąd Administracyjny podzielił opinię organów adwokatury i Ministra Sprawiedliwości. Jak wskazał WSA, zarówno wykładnia językowa jak i celowościowa i systemowa art. 66 ust. 1 pkt 5b ustawy Prawo o adwokaturze wskazuje, iż czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej muszą być wykonywane w podmiotach mogących bezpośrednio świadczyć pomoc (i wymienionych w dyspozycji przepisu) – a nie w jakimkolwiek podmiocie zajmującym się obsługą prawną.

Wbrew twierdzeniu skarżącej, odbywanie „stażu prawniczego” uprawniającego do uzyskania wpisu na listę adwokatów nie może odbywać się w jakiejkolwiek instytucji czy firmie. Staż nabyty w inny sposób niż wskazany w art. 66 ust. 1 pkt 5b ustawy, nie otwiera drogi do uzyskania uprawnień wpisu na listę adwokatów.

adw. Anisa Gnacikowska

Sekretarz Prawniczy NRA

Tagi: aplikacja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email