Adwokaci kieleccy przeciwni skracaniu aplikacji

03.11.2011

Zgromadzenie Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach skrytykowało pomysły skrócenia czasu trwania aplikacji adwokackiej, wprowadzenia pełnomocnictw procesowych opartych o sam tylko dyplom ukończenia studiów prawniczych oraz utworzenia korpusu adwokatów kasacyjnych.

Oto pełna treść uchwały:


Uchwała Zgromadzenia Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach

z dnia 7 października 2011 roku

W sprawie inicjatywy rozszerzenie uprawnienia do wykonywania czynności zastępstwa procesowego oraz utworzenia grupy tzw. adwokatów kasacyjnych


Zgromadzenie Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej wyraża stanowczy sprzeciw wobec inicjatyw ustawodawczych skrócenia okresu trwania aplikacji oraz umożliwienia absolwentom wydziałów prawa szkół wyższych wykonywania czynności pełnomocnika w postępowaniach przed sądami powszechnymi w absolutnej większości spraw cywilnych. Skrócenie aplikacji adwokackiej do dwóch lat oznaczałoby skrócenie programu szkolenia zawodowego, co nie służyłoby możliwości należytego przygotowania aplikanta do wykonywania zawodu adwokata. Upoważnienie wszystkich absolwentów wyższych uczelni prawniczych do reprezentacji przed niektórymi sądami, bez jakiejkolwiek weryfikacji ich wiedzy i doświadczenia zawodowego, godzi w bezpieczeństwo prawne obywateli i jest społecznie szkodliwe. W sytuacji otwartości zawodów prawniczych, na co wskazuje choćby ciągle rosnąca liczba aplikantów i adwokatów, szerokiej dostępności do świadczonej przez nich pomocy prawnej, rozszerzenie uprawnienia do wykonywania czynności zastępstwa procesowego na osoby bez należytego przygotowania zawodowego oraz działające poza wymogami deontologicznymi godziłoby również w interes wymiaru sprawiedliwości i bezpieczeństwo obrotu prawnego. Adwokatura, dostęp, do której jest limitowany jedynie poziomem wiedzy prawniczej i przygotowania zawodowego, weryfikowanych poprzez państwowe egzaminy zawodowe, ma prawo oczekiwać, że jej podstawowe interesy i prawa będą szanowane. Zachowanie niezależnej i samorządnej adwokatury leży w interesie Państwa oraz jego obywateli. W demokratycznym państwie wolna i samorządna adwokatura zawsze stanowi ważną instytucję systemu ochrony praw i wolności obywatelskich.

Inicjatywa utworzenia uprzywilejowanej grupy prawników mogących wnosić skargi kasacyjne i kasacje oraz występować przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym nie znajduje racjonalnego uzasadnienia i budzi nasz stanowczy sprzeciw. Jej realizacja doprowadziłaby do utworzenia korpusu prawników kasacyjnych. Konsekwencją takiego rozwiązania stałoby się utrudnienie obywatelom dostępu do pomocy prawnej i poważne ograniczenie możliwości dochodzenia swoich praw przed najwyższymi instancjami sądowymi. Wyrażamy przekonanie, że właściwa drogą do podnoszenia poziomu skarg kasacyjnych i kasacji są szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego, z zakresu postępowania kasacyjnego, organizowane również z udziałem Sędziów SN i NSA.

 

Tagi: aplikacja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email